OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Canolafokus 1   Januarie 1999

Artikel indeks

Canolafokus – Mondstuk van die Canolawerkgroep

Canolawerkgroep

Inleiding

Oor die afgelope twee jaar het canola sterk na vore getree as 'n belangrike wisselbougewas in die klein­graanboerderystelsel van die Wes- en Suid-Kaap. Gedurende 1998 is daar volgens beraming ongeveer 22 000ha onder canolaverbouing in hierdie gebiede. Volgens skatting behoort canolaproduksie gedurende 1999 uit te brei tot 35 000ha en 50 000ha teen die jaar 2000. Dit sal beteken dat nie alleen bestaande produsente meer canola sal plant nie, maar dat baie nuwe produsente ook tot die bedryf sal toetree.

Canolawerkgroep

Weens die "ontploffing" in die plaaslike canolabedryf oor die afgelope twee jaar, het die Proteïennavorsingstrust die stigting van 'n canolawerkgroep vir die Wes- en Suid-Kaap geïnisieer om 'n gesonde en lewensvatbare bedryf op die been te bring. Om die canolabedryf suksesvol te vestig, is die samewerking van alle rolspelers noodsaaklik. Na samesprekings met al die rolspelers is 'n canolawerkgroep op 2 September 1997 gestig met mnr Gerhard Scholtemeijer van die Proteïennavorsingstrust as voorsitter.

Doelstellings van canolawerkgroep

Die primêre taak van die werkgroep is om die belange van die plaaslike canolabedryf te ondersteun en te bevorder. Die werkgroep sal ook poog om probleme wat die bedryf mag kniehalter vroegtydig te identifiseer en pro-aktief op te tree. Verder sal die werkgroep ook al die bestaande tegnologie ten opsigte van produksietegnieke, hantering, opberging ens. aan produsente en ander rolspelers kommunikeer.

Sedert die stigting van die werkgroep is daar al verskeie knelpunte geïdentifiseer en aangespreek met die finansiële ondersteuning van die Proteïennavorsingstrust soos byvoorbeeld:

 • nasionale canolacultivarproewe (18 cultivars op 9 lokaliteite in Wes- en Suid-Kaap)
 • verskillende vestigingsmetodes (4) van canola in Swartland en Rûens
 • opnames ten opsigte van voorkoms van swartstam by verskillende cultivars op verskillende lokaliteite in Wes- en Suid-Kaap
 • voedingsproewe met pluimvee, varke en melkbeeste
 • studietoer na Australië om die opberging en hantering van canola te bestudeer
 • wisselboustelselnavorsing met canola en lupine in 'n koringsaaiboerderystelsel
 • graderingstelsel vir canola

Doel van nuusbrief

Die doel van hierdie nuusbrief is om u in te lig oor belangrike sake wat op werkgroepvergaderings bespreek word en besluite wat geneem word asook om veral aan produsente voorligting te gee ten opsigte van canolaverbouing.

As vertrekpunt word beoog om die nuusbrief kwartaalliks te versprei. Die tema van elke nuusbrief sal so gekies word om produsente inligting te gee oor aksies wat op daardie tydstip deur produsente geneem moet word ten opsigte van canolaproduksie soos bv. saadbedvoorbereiding, saaityd, saaidigtheid, bemesting ens. Die temas vir die uitgawes gedurende die 1999 sal die volgende wees:

Januarie

 • Resultate van nasionale cultivarproewe 1998
 • Kultivarkeuse
 • Swartstamweerstand by cultivars
 • Saadkwaliteit

Maart

 • Voorsaaikontrakte
 • Saadbedvoorbereiding
 • Vestigingsmetodes
 • Bemesting
 • Saaityd en saaidigtheid
 • Onkruidbeheer

Junie

 • Plaagbeheer

September

 • Optimale oestyd
 • Oestegnieke
 • Bemarking
 • Voedingswaarde en gebruik van canola

Nuusbrokkies

U is ook welkom om belangrike nuusbrokkies aan ons te stuur. Vertel ons van u suksesse asook mislukkings met canola, want daaruit kan ons baie leer.

Die nuusbrief sal aan al die koöperasies gestuur word vir verspreiding aan canolaprodusente.

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Private Bag, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux

Sponsored by the Protein Research Foundation


Subscribe to this newsletter