OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

Provisional Meeting Dates  2019  Voorlopige Vergaderingdatums
Crop Estimates Committee / Oesskattingskomitee

Subject to change with prior notice. / Onderhewig aan verandering met vooraf kennisgewing.

29 JANUARY/JANUARIE   (Tuesday/Dinsdag)

SUMMER/SOMER  Preliminary area planted. / Voorlopige oppervlakte beplant.
WINTER  Sixth production forecast. / Sesde produksieskatting.

13 FEBRUARY/FEBRUARIE   (Wednesday/Woensdag)

SUMMER/SOMER  Finalisation of 2017 crop (CELC). / Finalisering van 2017-oes (CELC).

27 FEBRUARY/FEBRUARIE   (Wednesday/Woensdag)

SUMMER/SOMER  Revised area and first production forecast. / Hersiene oppervlakte en eerste produksieskatting.
WINTER  Seventh production forecast. / Sewende produksieskatting.

26 MARCH/MAART   (Tuesday/Dinsdag)

SUMMER/SOMER  Second production forecast. / Tweede produksieskatting.

25 APRIL   (Thursday/Donderdag)

SUMMER/SOMER  Third production forecast. / Derde produksieskatting.
WINTER  Intentions to plant. / Voornemens om te plant.

9 MAY/MEI   (Thursday/Donderdag)

WINTER  Finalisation of 2017 crop (CELC). / Finalisering van 2017-oes (CELC).

28 MAY/MEI   (Tuesday/Dinsdag)

SUMMER/SOMER  Fourth production forecast. / Vierde produksieskatting.

26 JUNE/JUNIE   (Wednesday/Woensdag)

SUMMER/SOMER  Fifth production forecast. / Vyfde produksieskatting.

25 JULY/JULIE   (Thursday/Donderdag)

SUMMER/SOMER  Sixth production forecast. / Sesde produksieskatting.
WINTER  Preliminary area planted. / Voorlopige oppervlakte beplant.

27 AUGUST/AUGUSTUS   (Tuesday/Dinsdag)

SUMMER/SOMER  Seventh production forecast. / Sewende produksieskatting.
WINTER  Revised area and first production forecast. / Hersiene oppervlakte en eerste produksieskatting.

26 SEPTEMBER   (Thursday/Donderdag)

SUMMER/SOMER  Final production forecast. / Finale produksieskatting.
WINTER  Second production forecast. / Tweede produksieskatting.

24 OCTOBER/OKTOBER   (Thursday/Donderdag)

WINTER  Third production forecast. / Derde produksieskatting.
SUMMER/SOMER  Intentions to plant. / Voornemens om te plant.

26 NOVEMBER   (Tuesday/Dinsdag)

WINTER  Fourth production forecast. / Vierde produksieskatting.

19 DECEMBER/DESEMBER   (Thursday/Donderdag)

WINTER  Fifth production forecast. / Vyfde produksieskatting.