OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: preliminary area planted estimate (2024) and sixth production forecast for 2023 winter cereals
Somergewasse: voorlopige oppervlakteskatting (2024) en sesde produksieskatting vir 2023 wintergewasse

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions ¹
Voorneme ¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2024 2024 2023 2023
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 557 250 1 584 250 1 521 300 8 499 965 +2.4
  Yellow maize / Geelmielies 1 080 500 1 052 500 1 064 800 7 895 260 +1.5
Total Maize / Totale Mielies 2 637 750 2 636 750 2 586 100 16 395 225 +2.0
Sunflower seed / Sonneblomsaad 613 200 640 000 555 700 724 110 +10.4
Soybeans / Sojabone 1 036 600 1 068 200 1 148 300 2 755 300 -9.7
Groundnuts / Grondbone 41 200 42 550 31 300 52 660 +31.6
Sorghum 39 600 38 000 34 000 94 360 +16.5
Dry beans / Droëbone 39 400 42 300 36 650 50 260 +7.5
Total / Totaal 4 407 750 4 467 800 4 392 050 20 071 915 +0.4

¹ As mid October 2023 / Soos middel Oktober 2023

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2022/2023 = 2023
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2023/2024 = 2024

Total maize / Totale mielies
Area planted   2015-2024   Oppervlakte beplant
Graph of the total area planted to maize from 2015 to 2024
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2015-2024   Oppervlakte beplant
Graph of the total area planted to sunflower seed from 2015 to 2024
Soybeans / Sojabone
Area planted   2015-2024   Oppervlakte beplant
Graph of the total area planted to soybeans from 2015 to 2024
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate ¹
Finale skatting ¹
2024 2023 2023
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
250 3 500 3 750 250 3 500 3 750 2 375 32 900 35 275
Northern Cape / Noord-Kaap
1 000 40 000 41 000 1 000 43 500 44 500 12 500 696 000 708 500
Free State / Vrystaat
845 000 420 000 1 265 000 780 000 401 000 1 181 000 4 446 000 2 686 700 7 132 700
Eastern Cape / Oos-Kaap
6 000 27 000 33 000 5 750 25 000 30 750 40 250 192 500 232 750
KwaZulu-Natal
47 000 66 000 49 000 65 000 114 000 298 900 533 000 831 900
Mpumalanga
162 000 365 000 527 000 156 500 352 000 508 500 1 032 900 2 587 200 3 620 100
Limpopo
14 000 20 000 34 000 16 800 22 800 39 600 114 240 186 960 301 200
Gauteng
52 000 54 000 106 000 56 500 52 000 108 000 364 000 390 000 754 000
North West / Noordwes
430 000 85 000 515 000 456 000 100 000 556 000 2 188 800 590 000 2 778 800
Total / Totaal
1 557 250 1 080 500 2 637 750 1 521 300 1 064 800 2 586 100 8 499 965 7 895 260 16 395 225

¹ 28 November 2023

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2024 2023 2023
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 500 2 500 6 250
Free State / Vrystaat 325 000 290 000 406 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 700 700 1 400
KwaZulu-Natal 300 600
Mpumalanga 4 000 5 000 7 250
Limpopo 115 000 100 000 75 000
Gauteng 2 000 2 200 2 860
North West / Noordwes 165 000 155 000 224 750
Total / Totaal 613 200 555 700 724 110
Soybeans / Sojabone
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2024 2023 2023
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 300 1 000 3 750
Free State / Vrystaat 460 000 565 000 1 327 750
Eastern Cape / Oos-Kaap 5 300 4 300 12 900
KwaZulu-Natal 45 000 44 000 158 400
Mpumalanga 310 000 305 000 671 000
Limpopo 21 000 26 000 88 400
Gauteng 46 000 48 000 105 600
North West / Noordwes 148 000 155 000 387 500
Total / Totaal 1 036 600 1 148 300 2 755 300
Groundnuts / Grondbone
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2024 2023 2023
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 4 200 2 000 5 300
Free State / Vrystaat 17 000 12 300 20 910
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 300
Mpumalanga
Limpopo 1 700 2 000 4 700
Gauteng
North West / Noordwes 18 000 15 000 21 750
Total / Totaal 41 200 31 300 52 660
Dry beans / Droëbone
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2024 2023 2023
Western Cape / Wes-Kaap 100 100 180
Northern Cape / Noord-Kaap 450 450 990
Free State / Vrystaat 13 500 14 000 13 300
Eastern Cape / Oos-Kaap 200 200 360
KwaZulu-Natal 2 100 2 100 3 150
Mpumalanga 2 500 5 000 7 000
Limpopo 12 200 8 000 16 000
Gauteng 850 800 880
North West / Noordwes 7 500 6 000 8 400
Total / Totaal 39 400 36 650 50 260
Sorghum
Preliminary area planted estimate  2024  Voorlopige oppervlakskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2024 2023 2023
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap
Free State / Vrystaat 10 000 5 200 14 820
Eastern Cape / Oos-Kaap 100
KwaZulu-Natal 100 100 400
Mpumalanga 8 300 8 500 35 275
Limpopo 17 000 15 500 33 325
Gauteng 100 100 420
North West / Noordwes 4 000 4 600 10 120
Total / Totaal 39 600 34 000 94 360

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate (2024) Voorlopige oppervlakteskatting

Summer field crops – 2024

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Eco­nomic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Please note that the area planted to crops refers to the area already planted for all purposes, including grain, silage and crop damaged area(s).

Commercial maize

The preliminary area estimate for maize is 2,638 million ha, which is 2,00% or 51 650 ha more than the 2,586 million ha planted for the previous season, and also 0,04% or 1 000 ha more than the intentions to plant figure of 2,637 million ha released in October 2023.

The preliminary area estimate for white maize is 1,557 million ha, which represents an increase of 2,36% or 35 950 ha compared to the 1,521 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,080 million ha, which is 1,47% or 15 700 ha more than the 1,065 million ha planted last season.

Other summer crops

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 613 200 ha, which is 10,35% or 57 500 ha more than the 555 700 ha planted the previous season.

Other crops

It is estimated that 1,037 million ha have been planted to soybeans, which represents a decrease of 9,73% or 111 700 ha compared to the 1,148 million ha planted last season.

For groundnuts, the area estimate is 41 200 ha, which is 31,63% or 9 900 ha more than the 31 300 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum increased by 16,47% or 5 600 ha, from 34 000 ha to 39 600 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 39 400 ha, which is 7,50% or 2 750 ha more than the 36 650 ha planted for the previous season.


The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Com­mittee on 28 February 2024, will mainly be based on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gau­teng and North West provinces.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2024

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direkto­raat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die De­parte­ment van Landbou, Grondhervorming en Lan­de­like Ontwikkeling. Neem asseblief kennis dat die oppervlakte aangeplant met gewasse na die area verwys wat alreeds vir alle doeleindes geplant is, insluitende vir graan, kuilvoer en gewas beskadigde area(s).

Kommersiële mielies

Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,638 miljoen ha, wat 2,00% of 51 650 ha meer is as die 2,586 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 0,04% of 1 000 ha meer as die voornemens om te plant syfer van 2,637 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2023.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,557 miljoen ha, wat 'n toename van 2,36% of 35 950 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,521 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,080 miljoen ha, wat 1,47% of 15 700 ha meer is as die 1,065 miljoen ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 613 200 ha, wat 10,35% of 57 500 ha meer is as die 555 700 ha aangeplant die vorige seisoen.

Ander gewasse

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 1,037 miljoen ha, wat 'n afname van 9,73% of 111 700 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,148 miljoen ha geplant die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 41 200 ha, wat 31,63% of 9 900 ha meer is as die 31 300 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het toegeneem met 16,47% of 5 600 ha, van 34 000 ha tot 39 600 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 39 400 ha, wat 7,50% of 2 750 ha meer is as die 36 650 ha geplant vir die vorige seisoen.


Die hersiene aangeplante oppervlakte en produksie­syfers sal deur die Oesskattingskomitee op 28 Febru­arie 2024 vrygestel word en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area planted estimate and sixth production forecast  2023  Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2023 2023 2023 2022 2022
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 537 950 2 089 225 2 151 625 566 800 2 110 000 -2.90
Barley / Gars ¹ 107 600 376 195 360 220 101 000 302 000 +4.43
Canola 131 200 237 450 237 450 123 510 210 000
Oats / Hawer ¹ 27 500 40 250 36 200 27 000 27 550 +11.19
Sweet lupins / Soetlupine 16 000 16 000 16 800 21 000 15 750 -4.76

¹ Commercial only. Excluding barley or oats used as pasture, silage, hay and/or on the farm as fodder for livestock.
¹ Slegs kommersieël. Uitgesluit gars of hawer wat gebruik word as weiding, kuilvoer, hooi en/of op die plaas as voer vir vee.

Wheat / Koring
Area planted estimate and sixth production forecast  2023  Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2023 2023 2022 2022
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 365 000 1 095 000 360 000 918 000
Northern Cape / Noord-Kaap 40 000 300 000 47 000 338 500
Free State / Vrystaat 72 000 295 200 96 000 436 800
Eastern Cape / Oos-Kaap 6 300 40 950 6 000 40 200
KwaZulu-Natal 8 500 56 950 9 200 60 730
Mpumalanga 4 200 28 560 4 000 27 600
Limpopo 30 000 198 000 29 000 187 000
Gauteng 950 6 365 1 100 7 370
North West / Noordwes 11 000 68 200 14 500 93 800
Total / Totaal 537 950 2 089 225 566 800 2 110 000
Wheat / Koring
Production   2014-2023   Produksie
Graph of wheat production for the Western Cape from 2014 to 2023
Barley / Gars
Production   2014-2023   Produksie
Graph of barley production from 2014 to 2023
Canola
Production   2014-2023   Produksie
Graph of canola production from 2014 to 2023

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast for 2023 / Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting vir 2023

Winter cereal crops – 2023

Wheat

The production forecast for wheat is 2,089 million tons, which is 2,90% or 62 400 tons less than the previous forecast of 2,152 million tons. The area planted is estimated at 537 950 ha, while the expected yield is 3,88 t/ha.

The expected production in the Western Cape is 1,095 million tons (52%), in the Northern Cape 300 000 tons (14%) and in the Free State 295 200 tons (14%).

The estimated area estimate for wheat in the Western Cape is 365 000 ha or 68%, 72 000 ha or 13% in the Free State and 40 000 ha or 7% in the Northern Cape.

Other crops

The production forecast for barley is 376 195 tons, which is 4,43% or 15 975 more than the previous month's forecast of 360 220 tons. The area planted is estimated at 107 600 ha, while the expected yield is 3,50 t/ha.

The expected canola crop remained unchanged at 237 450 tons. The area estimate for canola is 131 200 ha, with an expected yield of 1,81 t/ha.

The expected crop for oats for the 2023 season is 40 250 tons and the area planted is 27 500 ha. The expected yield is 1,46 t/ha.

In the case of sweet lupines, the production forecast is 16 000 tons, which is 4,76% or 800 tons less than the previous month's forecast of 16 800 tons. The area estimate of sweet lupines is 16 000 ha, with an expected yield of 1,00 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2023 will be released on 28 Febru­ary 2024.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2023

Koring

Die produksieskatting vir koring is 2,089 miljoen ton, wat 2,90% of 62 400 ton minder is as die vorige skat­ting van 2,152 miljoen ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 537 950 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,88 t/ha beloop.

Die vewagte produksie in die Wes-Kaap is 1,095 miljoen ton (52%), in die Noord-Kaap 300 000 ton (14%) en in die Vrystaat 295 200 ton (14%).

Die geraamde oppervlakteskatting vir koring in die Wes-Kaap is 365 000 ha of 68%, 72 000 ha of 13% in die Vrystaat en 40 000 ha of 7% in die Noord-Kaap.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir gars is 376 195 ton, wat 4,43% of 15 975 ton meer is as die vorige maand se skatting van 360 220 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 107 600 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,50 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is onveranderd gelaat op 237 450 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 131 200 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,81 t/ha.

Die verwagte oes vir hawer vir die 2023-seisoen is 40 250 ton en die oppervlakteskatting is 27 500 ha. Die verwagte opbrengs is 1,46 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting 16 800 ton, wat 4,76% of 800 ton minder is as die vorige maand se skatting van 16 800 ton. Die oppervlakte beplant met soetlupine is 16 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,00 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir wintergewasse vir 2023 op 28 Februarie 2024 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 14:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.