OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Ninth production forecast (2019), intentions to plant (2020) summer crops and third production forecast winter cereals (2019).
Negende produksieskatting (2019), voorneme om te plant (2020) somergewasse en derde produksieskatting wintergewasse (2019).

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant  2020  Voorneme om te plant
Crop / Gewas Intentions
Voorneme
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate
Negende skatting
Change
Verandering
2020 2019 2019
Ha Ha Tons %
as mid October 2019
soos mid-Oktober 2019
as on 24 October 2019
soos op 24 Oktober 2019
(A) (B) (C) (A) ÷ (B)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 431 900 1 298 400 5 538 240 +10.28
  Yellow maize / Geelmielies 1 087 400 1 002 100 5 647 810 +8.51
Maize / Mielies 2 519 300 2 300 500 11 186 050 +9.51
Sunflower seed / Sonneblomsaad 538 500 515 350 680 940 +4.49
Soybeans / Sojabone 745 500 730 500 1 170 345 +2.05
Groundnuts / Grondbone 48 000 20 050 19 455 +139.40
Sorghum 43 100 50 500 134 525 -14.65
Dry beans / Droëbone 52 500 59 300 66 355 -11.47
Total / Totaal 3 946 900 3 676 200 13 257 670 +7.36

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2019/2020 = 2020
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2019/2020 = 2020

Total maize / Totale mielies
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Total area planted to maize: 2010-2020
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted to sunflower seed: 2010-2020
Soybeans / Sojabone
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted to soybeans: 2010-2020
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Intentions to plant  2020  Voorneme om te plant
Intentions (Area planted)
Voorneme (Oppervlakte beplant)
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast¹
Negende skatting¹
2020 2019 2019
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tons Tons Tons
Western Cape / Wes-Kaap
400 3 400 3 800 400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200
Northern Cape / Noord-Kaap
3 500 45 000 48 500 3 400 43 500 46 900 39 440 630 750 670 190
Free State / Vrystaat
750 000 425 000 1 175 000 650 000 380 000 1 030 000 2 795 000 1 710 000 4 505 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
3 500 15 000 18 500 3 800 10 200 14 000 22 800 69 360 92 160
KwaZulu-Natal
46 000 52 000 98 000 45 000 54 000 99 000 270 000 399 600 669 600
Mpumalanga
158 000 356 000 514 000 145 000 338 000 483 000 797 500 1 943 500 2 741 000
Limpopo
18 500 19 000 37 500 12 800 18 000 30 800 83 200 117 000 200 200
Gauteng
52 000 62 000 114 000 48 000 60 000 108 000 259 200 348 000 607 200
North West / Noordwes
400 000 110 000 510 000 390 000 95 000 485 000 1 267 500 399 000 1 666 500
Total / Totaal
1 431 900 1 087 400 2 519 300 1 298 400 1 002 100 2 300 500 5 538 240 5 647 810 11 186 050

¹  24 October/Oktober 2019

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Intentions to plant  2020  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast¹
Negende skatting¹
Ha Ha Tons
2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 900 950 1 140
Free State / Vrystaat 230 000 270 000 391 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 100 100 250
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 4 000 4 500 4 500
Limpopo 75 000 61 000 61 000
Gauteng 3 500 3 800 3 800
North West / Noordwes 225 000 175 000 218 750
Total / Totaal 538 500 515 350 680 940

¹  24 October/Oktober 2019

Soybeans / Sojabone
Intentions to plant  2020  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate¹
Negende skatting¹
Ha Ha Tons
2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap 100 10
Northern Cape / Noord-Kaap 1 500 1 550 5 425
Free State / Vrystaat 365 000 301 000 391 300
Eastern Cape / Oos-Kaap 2 800 1 150 1 380
KwaZulu-Natal 35 000 33 000 99 000
Mpumalanga 265 000 310 000 511 500
Limpopo 16 200 16 200 46 980
Gauteng 30 000 31 500 66 150
North West / Noordwes 30 000 36 000 48 600
Total / Totaal 745 500 730 500 1 170 345

¹  24 October/Oktober 2019

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant (2020) Voorneme om somergewasse

Producers intentions to plant summer crops are based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries and reflects the position as at the middle of October 2019.

According to the results of the survey, commercial producers intend to plant 2,519 million ha of maize for 2020, which is 9,51% or 218 800 ha more than the 2,300 million ha planted last season.

The figures show that producers intend to plant 1,432 million ha to white maize, which is 133 500 ha (10,28%) more than in the previous season. In the case of yellow maize, the expected plantings are 1,087 million ha, which is 85 300 ha (8,51%) more than in the previous season.

In the case of sunflower seed, the expected area planted is estimated at 538 500 ha, which is 4,49% or 23 150 ha more than the 515 350 ha planted last season.

The intended plantings of soybeans shows an increase of 2,05% or 15 000 ha compared to the previous season – from 730 500 ha to 745 500 ha.

The expected plantings of groundnuts will increase by 139,40% or 27 950 ha, from 20 050 ha to 48 000 ha.

The intended plantings of sorghum is expected to decrease by 14,65% or 7 400 ha to 43 100 ha, compared to the previous season.

The expected plantings of dry beans is estimated at 52 500 ha, which is 11,47% or 6 800 ha less than in the previous season.

Please note that the preliminary area planted estimate for summer grains for 2020 will be released on 29 January 2020.

Produsente se voorneme om somergewasse te plant is gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2019.

Volgens die resultate van die opname, is kom­mersiële produsente van voorneme om 2,519 miljoen ha mielies vir 2020 te plant, wat 9,51% of 218 800 ha meer is as die 2,300 miljoen ha aangeplant verlede seisoen.

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,432 miljoen ha witmielies aan te plant, wat 133 500 ha (10,28%) meer is as in die vorige seisoen. In die geval met geelmielies is die verwagte aanplantings 1,087 miljoen ha, wat 85 300 ha (8,51%) meer is as in die vorige seisoen.

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 538 500 ha, wat 4,49% of 23 150 ha meer is as die 515 350 ha aangeplant verlede seisoen.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon 'n toename van 2,05% of 15 000 ha, in vergelyking met die vorige seisoen – vanaf 730 500 ha tot 745 500 ha.

Die verwagte aanplantings van grondbone gaan toeneem met 139,40% of 27 950 ha, van 20 050 ha tot 48 000 ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting afneem met 14,65% of 7 400 ha na 43 100 ha, in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word beraam op 52 500 ha, wat 11,47% of 6 800 ha minder is as in die vorige seisoen.

Neem asseblief kennis dat die voorlopige opper­vlakte­skatting vir somergewasse vir 2020 op 29 Januarie 2020 vrygestel sal word.

Summer crops / Somergewasse
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Eighth forecast
Agtste skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2019 2019 2019 2018 2018
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 298 400 5 538 240 5 572 240 1 268 100 6 540 000
  Yellow maize / Geelmielies 1 002 100 5 647 810 5 542 720 1 050 750 5 970 000 +1.90
Total Maize / Totale Mielies 2 300 500 11 186 050 11 080 960 2 318 850 12 510 000 +0.95
Sunflower seed / Sonneblomsaad 515 350 680 940 680 940 601 500 862 000
Soybeans / Sojabone 730 500 1 170 345 1 170 345 787 200 1 540 000
Groundnuts / Grondbone 20 050 19 455 19 455 56 300 57 000
Sorghum 50 500 134 525 139 850 28 800 115 000 -3.81
Dry beans / Droëbone 59 300 66 355 66 355 53 360 69 360
Non-commercial maize / Nie-Kommersiële mielies
Total maize / Totaal mielies 296 000 549 180 549 180 314 835 593 975
Commercial + Non-commercial maize / Kommersieël + Nie-kommersiële mielies
Total maize RSA Totaal mielies 2 596 500 11 735 230 11 630 140 2 633 685 13 103 975 +0.90

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2018/19 = 2019
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2018/19 = 2019

Total maize / Totale mielies
Production   2010-2019   Produksie
Total maize production: 2010-2019
White maize / Witmielies
Production   2010-2019   Produksie
White maize production: 2010-2019
Yellow maize / Geelmielies
Production   2010-2019   Produksie
Yellow maize production: 2010-2019
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop ¹
Finale oes ¹
2019 2019 2018 2018
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Ha Tons Tons Tons Ha Ha Ha Tons Tons Tons
Western Cape / Wes-Kaap
400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200 0 3 750 3 750 0 33 750 33 750
Northern Cape / Noord-Kaap
3 400 43 500 46 900 39 440 630 750 670 190 3 600 43 000 46 600 41 300 628 000 669 300
Free State / Vrystaat
650 000 380 000 1 030 000 2 795 000 1 710 000 4 505 000 644 000 410 000 1 054 000 3 350 000 1 925 000 5 275 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
3 800 10 200 14 000 22 800 69 360 92 160 3 500 11 000 14 500 21 700 71 500 93 200
KwaZulu-Natal
45 000 54 000 99 000 270 000 399 600 669 600 45 000 50 000 95 000 280 000 380 000 660 000
Mpumalanga
145 000 338 000 483 000 797 500 1 943 500 2 741 000 140 000 340 000 480 000 812 000 2 005 000 2 817 000
Limpopo
12 800 18 000 30 800 83 200 117 000 200 200 12 000 21 000 33 000 90 000 141 700 231 700
Gauteng
48 000 60 000 108 000 259 200 348 000 607 200 50 000 62 000 112 000 275 000 356 500 631 500
North West / Noordwes
390 000 95 000 485 000 1 267 500 399 000 1 666 500 370 000 110 000 480 000 1 670 000 428 550 2 098 550
Total / Totaal
1 298 400 1 002 100 2 300 500 5 538 240 5 647 810 11 186 050 1 268 100 1 050 750 2 318 850 6 540 000 5 970 000 12 510 000
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2019 2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap 100 100
Northern Cape / Noord-Kaap 950 1 140 1 600 1 920
Free State / Vrystaat 270 000 391 500 314 000 490 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 100 250
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 4 500 4 500 2 300 2 180
Limpopo 61 000 61 000 45 000 36 000
Gauteng 3 800 3 800 5 500 5 600
North West / Noordwes 175 000 218 750 233 000 326 200
Total / Totaal 515 350 680 940 601 500 862 000
Soybeans / Sojabone
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2019 2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap 100 10 800 1 200
Northern Cape / Noord-Kaap 1 550 5 425 3 000 10 500
Free State / Vrystaat 301 000 391 300 345 000 552 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 150 1 380 2 400 2 900
KwaZulu-Natal 33 000 99 000 40 000 124 000
Mpumalanga 310 000 511 500 310 000 672 700
Limpopo 16 200 46 980 20 000 54 000
Gauteng 31 500 66 150 30 000 61 500
North West / Noordwes 36 000 48 600 36 000 61 200
Total / Totaal 730 500 1 170 345 787 200 1 540 000
Groundnuts / Grondbone
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2019 2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 200 2 520 2 800 7 000
Free State / Vrystaat 11 500 9 200 22 000 21 150
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal
Mpumalanga
Limpopo 1 850 3 885 3 500 7 350
Gauteng
North West / Noordwes 5 500 3 850 28 000 21 500
Total / Totaal 20 050 19 455 56 300 57 000
Dry beans / Droëbone
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2019 2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap 100 180 20 30
Northern Cape / Noord-Kaap 1 000 1 400 540 1 080
Free State / Vrystaat 27 000 28 350 26 000 28 600
Eastern Cape / Oos-Kaap 400 720 300 450
KwaZulu-Natal 3 500 4 025 3 000 3 600
Mpumalanga 7 500 6 750 7 000 9 800
Limpopo 7 800 12 480 7 500 15 000
Gauteng 1 500 1 950 1 000 1 200
North West / Noordwes 10 500 10 500 8 000 9 600
Total / Totaal 59 300 66 355 53 360 69 360
Sorghum
Area planted and ninth production forecast  2019  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2019 2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap
Free State / Vrystaat 8 000 24 000 6 300 25 200
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 500 1 500 500 2 200
Mpumalanga 7 500 36 750 7 500 40 500
Limpopo 25 000 52 500 5 000 15 500
Gauteng 1 000 3 200 1 500 4 950
North West / Noordwes 8 500 16 575 8 000 26 650
Total / Totaal 50 500 134 525 28 800 115 000

Summer crops / Somergewasse
Area estimate and ninth production forecast (2019) Oppervlakte- en negende produksieskatting

Summer field crops – 2019

Commercial maize: The size of the expected commercial maize crop has been set at 11,186 million tons, which is 0,95% or 105 090 tons more than the previous forecast of 11,081 million tons. The area estimate for maize is 2,301 million ha, while the expected yield is 4,86 t/ha.

The estimated maize crop is 11% smaller than the 2018 crop. The three main maize producing areas, namely the Free State, Mpumalanga and North West provinces are expected to produce 80% of the 2019 crop.

The area estimate for white maize is 1,298 million ha and for yellow maize the area estimate is 1,002 million ha.

The production forecast of white maize remained unchanged at 5,538 million tons. The yield for white maize is 4,27 t/ha. In the case of yellow maize the production forecast is 5,648 million tons, which is 1,90% or 105 090 tons more than the 5,543 million tons of the previous forecast. The yield for yellow maize is 5,64 t/ha.

Sunflower seed: The production forecast for sunflower seed remained unchanged at 680 940 tons. The area estimate for sunflower seed is 515 350 ha, while the expected yield is 1,32 t/ha.

Other crops

The production forecast for soybeans also remained unchanged at 1,170 million tons. The estimated area planted to soybeans is 730 500 ha and the expected yield is 1,60 t/ha.

The expected groundnut crop remained unchanged at 19 455 tons, with an expected yield of 0,97 t/ha. The area estimate for groundnuts is 20 050 ha.

The production forecast for sorghum decreased by 3,81% or 5 325 tons, from 139 850 tons to 134 525 tons. The area estimate for sorghum is 50 500 ha and the expected yield is 2,66 t/ha.

In the case of dry beans, the production forecast remained unchanged at 66 355 tons. The area estimate of dry beans is 59 300 ha, with an expected yield of 1,12 t/ha.


Please note that the final production estimate for summer field crops for 2019 will be released on 26 November 2019.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2019

Kommersiële mielies: Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 11,186 miljoen ton gestel, wat 0,95% of 105 090 ton meer is as die vorige skatting van 11,081 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,301 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 4,86 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 11% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 80% van die 2019-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 miljoen ha.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 5,538 miljoen ton. Die opbrengs van witmielies is 4,27 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,648 miljoen ton, wat 1,90% of 105 090 ton meer is as die 5,543 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,64 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonne­blomsaad is onveranderd gelaat op 680 940 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,32 t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is ook on­veranderd gelaat op 1,170 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 730 500 ha en die verwagte opbrengs is 1,60 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 19 455 ton, met 'n verwagte opbrengs van 0,97 t/ha. Die oppervlakteskatting vir grondbone is 20 050 ha.

Die produksieskatting van sorghum het afgeneem met 3,81% of 5 325 ton, van 139 850 ton tot 134 525 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500 ha, en die verwagte opbrengs is 2,66 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksie­skatting onveranderd gelaat op 66 355 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300 ha, en die verwagte opbrengs is 1,12 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir somergewasse vir 2019, op 26 November 2019 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area planted and production estimate  2019  Oppervlakte en produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Production
Produksie
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2019 2019 2018 2018
Ha Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (B) ÷ (D)
Non-commercial agriculture / Nie-kommersiële landbou
  White maize / Witmielies 221 300 379 460 236 644 414 162 -8.38
  Yellow maize / Geelmielies 74 700 169 720 78 191 179 813 -5.61
Maize / Mielies 296 000 549 180 314 835 593 975 -7.54

The preliminary area planted to maize in the non-commercial agricultural sector is estimated at 296 000 ha, which represents a decrease of 5,98%, compared to the 314 835 ha of the previous season. The expected maize crop for this sector is 549 180 tons, which is 7,54% less than the 593 975 tons of last season. It is important to note that about 43% of the maize produced in the non-commercial sector, is planted in the Eastern Cape, followed by KwaZulu-Natal with 27%.

Die voorlopige oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 296 000 ha, wat 'n afname van 5,98% verteenwoordig in vergelyking met die 314 835 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 549 180 ton, wat 7,54% minder is as die 593 975 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 43% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 27%.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area   2000-2019   Oppervlakte
Non-commercial maize: area planted (2000 to 2019 season)
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Production   2000-2019   Produksie
Non-commercial maize: production (2000 to 2019 season)
Winter cereals / Wintergewasse
Area planted and third production forecast  2019  Oppervlakte- en derde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Second forecast
Tweede skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2019 2019 2019 2018 2018
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 540 000 1 695 470 1 806 170 503 350 1 868 000 -6.13
Malting barley / Moutgars 131 960 364 860 389 260 119 000 421 790 -6.27
Canola 74 000 81 400 88 800 77 000 104 500 -8.33
Cereal oats / Hawermout 27 200 34 990 36 460 19 235 32 700 -4.03

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2019/2020 = 2019
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2019/2020 = 2019

Wheat / Koring
Area planted and third production forecast  2019  Oppervlakte- en derde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2019 2019 2018 2018
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 325 000 682 500 318 000 890 500
Northern Cape / Noord-Kaap 37 500 281 250 38 000 294 500
Free State / Vrystaat 128 000 422 400 100 000 385 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 100 19 220 1 650 10 730
KwaZulu-Natal 7 500 45 750 7 000 43 400
Mpumalanga 4 000 25 600 3 500 22 740
Limpopo 20 000 128 000 20 000 128 000
Gauteng 1 400 8 400 1 200 7 800
North West / Noordwes 13 500 82 350 14 000 85 330
Total / Totaal 540 000 1 695 470 503 350 1 868 000

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2019/20 = 2020
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2019/20 = 2020

Wheat / Koring
Production   2010-2019   Produksie
Total wheat  production: 2010-2019
RSA Malting barley / RSA Moutgars
Production   2010-2019   Produksie
Malting barley production: 2010-2019
RSA Canola
Production   2010-2019   Produksie
Canola production: 2010-2019

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and third production forecast for 2019 / Oppervlakte- en derde produksiekskatting vir 2019

Winter cereal crops – 2019

Wheat

The expected production of wheat is 1,695 million tons, which is 6,13% or 110 700 tons less than the previous forecast of 1,806 million tons, whilst the expected yield is 3,14 t/ha.

The expected production in the Western Cape is 682 500 tons (40%), in the Free State 422 200 tons (25%) and in the Northern Cape 281 250 tons (17%).

An estimated 325 000 ha or 60% is planted in the Western Cape, 128 000 ha or 24% in the Free State and 37 500 ha or 7% in the Northern Cape.

Other crops

The production forecast for malting barley is 364 860 tons, which is 6,27% or 24 400 tons less than the previous forecast of 389 260 tons. The area planted is estimated at 131 960 ha, while the expected yield is 2,76 t/ha.

The expected canola crop is 81 400 tons, which is 8,33% or 7 400 tons less than the previous forecast of 88 800 tons. The area estimate for canola is 74 000 ha, with an expected yield of 1,10 t/ha.

The area estimate for oats (cereals) for the 2019 season is 27 200 ha and the expected crop is 34 990 tons. The expected yield is 1,29 t/ha.


Please note that the fourth production forecast for winter cereals for 2019 will be released on 26 November 2019.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 15:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2019

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 1,695 miljoen ton, wat 6,13% of 110 700 ton minder is as die vorige skatting van 1,806 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,14 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 682 500 ton (40%), in die Vrystaat 422 200 ton (25%) en in die Noord-Kaap 281 250 ton (17%).

Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 325 000 ha of 60%, die Vrystaat is 128 000 ha of 24% en 37 500 ha of 7% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 364 860 ton, wat 6,27% of 24 400 ton minder is as die vorige skatting van 389 260 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 131 960 ha, terwyl die verwagte opbrengs 2,76 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is 81 400 ton, wat 8,33% of 7 400 ton minder is as die vorige skatting van 88 800 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 74 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,10 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir hawer (ontbytgraan) vir die 2019-seisoen is 27 200 ha en die verwagte oes is 34 990 ton. Die verwagte opbrengs is 1,29 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die vierde produksie­skatting vir wintergewasse vir 2019 op 26 November 2019 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 15:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.