OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Preliminary area planted estimate for 2019 summer crops. Sixth production forecast for 2018 winter cereals.
Voorlopige oppervlakteskatting vir 2019 somergewasse. Sesde produksieskatting vir 2018 wintergewasse.

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2019  Voorlopige oppervlakteskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions ¹
Voorneme ¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2019 2019 2018 2018
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 257 000 1 373 400 1 268 100 6 801 560 –0.88
  Yellow maize / Geelmielies 1 011 900 1 075 000 1 050 750 6 129 650 –3.70
Total Maize / Totale Mielies 2 268 900 2 448 400 2 318 850 12 931 210 –2.15
Sunflower seed / Sonneblomsaad 444 000 575 000 601 500 858 605 -26.18
Soybeans / Sojabone 743 600 851 800 787 200 1 550 800 -5.54
Groundnuts / Grondbone 19 200 50 000 56 300 53 750 -65.90
Sorghum 46 000 43 000 28 800 109 855 +59.72
Dry beans / Droëbone 56 000 60 000 53 360 69 360 +4.95
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Total / Totaal 3 577 700 4 028 200 3 846 010 15 573 580 -6.98

¹  As mid-October 2018 / Soos middel-Oktober 2018

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2018/19 = 2019
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2018/19 = 2019

Total maize / Totale mielies
Area planted   2010-2019   Oppervlakte beplant
Total area planted to maize: 2010-2019
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2010-2019   Oppervlakte beplant
Area planted to sunflower seed: 2010-2019
Soybeans / Sojabone
Area planted   2010-2019   Oppervlakte beplant
Area planted to soybeans: 2010-2019
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted estimate  2019  Voorlopige oppervlakteskatting
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate ¹
Finale skatting ¹
2019 2018 2018
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tons Tons Tons
Western Cape / Wes-Kaap
400 3 400 3 800 0 3 750 3 750 0 33 750 33 750
Northern Cape / Noord-Kaap
3 200 45 000 48 200 3 600 43 000 46 600 41 760 636 400 678 160
Free State / Vrystaat
610 000 390 000 1 000 000 644 000 410 000 1 054 000 3 477 600 2 009 000 5 486 600
Eastern Cape / Oos-Kaap
3 400 10 500 13 900 3 500 11 000 14 500 21 700 71 500 93 200
KwaZulu-Natal
45 000 51 000 96 000 45 000 50 000 95 000 301 500 380 000 681 500
Mpumalanga
150 000 342 000 492 000 140 000 340 000 480 000 840 000 2 040 000 2 880 000
Limpopo
9 000 16 000 25 000 12 000 21 000 33 000 90 000 147 000 237 000
Gauteng
46 000 57 000 103 000 50 000 62 000 112 000 290 000 372 000 662 000
North West / Noordwes
390 000 97 000 487 000 370 000 110 000 480 000 1 739 000 440 000 2 179 000
Total / Totaal
1 257 000 1 011 900 2 268 900 1 268 100 1 050 750 2 318 850 6 801 560 6 129 650 12 931 210

¹ 26 September 2018

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2019  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap 100 100
Northern Cape / Noord-Kaap 900 1 600 1 920
Free State / Vrystaat 233 000 314 000 486 700
Eastern Cape / Oos-Kaap 100
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 2 000 2 300 2 185
Limpopo 40 000 45 000 36 000
Gauteng 3 000 5 500 5 500
North West / Noordwes 165 000 233 000 326 200
Total / Totaal 444 000 601 500 858 605
Soybeans / Sojabone
Preliminary area planted estimate  2019  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2019 2018 2018
Western Cape / Wes-Kaap 100 800 1 200
Northern Cape / Noord-Kaap 1 300 3 000 10 500
Free State / Vrystaat 315 000 345 000 552 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 200 2 400 2 400
KwaZulu-Natal 33 000 40 000 124 000
Mpumalanga 320 000 310 000 682 000
Limpopo 15 000 20 000 56 000
Gauteng 25 000 30 000 61 500
North West / Noordwes 33 000 36 000 61 200
Total / Totaal 743 600 787 200 1 550 800

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate (2019) / Voorlopige oppervlakteskatting (2019)

Summer field crops – 2019

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Less favorable rainfall and warm temperatures in the western producing areas over the past few weeks prevented producers from planting their intended area with summer crops, especially in the Free State and North West provinces.

The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Committee on 27 February 2019, will mainly be based, on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng and North West provinces.

Commercial maize: The preliminary area estimate for maize is 2,269 million ha, which is 2,15% or 49 950 ha less than the 2,319 million ha planted for the previous season, and also 7,33% or 179 500 ha less than the intentions to plant figure of 2,448 million ha released in October 2018.

The preliminary area estimate for white maize is 1,257 million ha, which represents a decrease of 0,88% or 11 100 ha compared to the 1,268 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,012 million ha, which is 3,70% or 38 850 ha less than the 1,051 million ha planted last season.

Other summer crops

Please note that only provisional national area planted figures of groundnuts, sorghumand dry beans for the current production season are being released today.

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 444 000 ha, which is 26,18% or 157 500 ha less than the 601 500 ha planted the previous season.

It is estimated that 743 600 ha have been planted to soybeans, which represents a decrease of 5,54% or 43 600 ha compared to the 787 200 ha planted last season.

For groundnuts, the area estimate is 19 200 ha, which is 65,90% or 37 100 ha less than the 56 300 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum increased by 59,72%, from 28 800 ha to 46 000 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 56 000 ha, which is 4,95% or 2 640 ha more than the 53 360 ha planted for the previous season.


Please note that the revised area estimate and first production forecast for summer field crops for 2019 will be released on 27 February 2019.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2019

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direkto­raat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye. Minder gunstige reënvalneerslae en warm tempe­rature in die westelike produserende gebiede die afgelope paar weke het produsente verhinder om hul beoogde oppervlakte met somergewasse aan te plant, veral in die Vrystaat en Noordwes provinsies.

Die hersiene aangeplante oppervlakte en pro­duksiesyfers sal deur die Oesskattingskomitee op 27 Februarie 2019 vrygestel word en sal hoofsaaklik, gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpuma­langa, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,269 miljoen ha, wat 2,15% of 49 950 ha minder is as die 2,319 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 7,33% of 179 500 ha minder as die voornemens om te plant syfer van 2,448 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2018.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,257 miljoen ha, wat 'n afname van 0,88% of 11 100 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,268 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,012 miljoen ha, wat 3,70% of 38 850 ha minder is as die 1,051 miljoen ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse:

Let asseblief daarop dat net die nasionale aan­geplante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonne­blomsaad is 444 000 ha, wat 26,18% of 157 500 ha minder is as die 601 500 ha aangeplant die vorige seisoen.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 743 600 ha, wat 'n afname van 5,54% of 43 600 ha verteenwoordig vergeleke met die 787 200 ha geplant die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 19 200 ha, wat 65,90% of 37 100 ha minder is as die 56 300 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het toegeneem met 59,72%, van 28 800 ha tot 46 000 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 56 000 ha, wat 4,95% of 2 640 ha meer is as die 53 360 ha geplant vir die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2019, op 27 Februarie 2019 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area planted and sixth production forecast  2018  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2018 2018 2018 2017 2017
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Wheat / Koring 508 350 1 798 800 1 830 800 491 600 1 535 000 -1.74
Malting barley / Moutgars 119 000 421 790 401 840 91 380 307 000 +4.96
Canola 77 000 103 950 103 950 84 000 93 500
Total / totaal 699 350 2 324 540 2 336 390 666 980 1 935 500 -0.51

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2017/18 = 2018
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2017/18 = 2018

Wheat / Koring
Area planted estimate and sixth production forecast  2019  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2018 2018 2017 2017
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 318 000 874 500 326 000 586 800
Northern Cape / Noord-Kaap 38 000 294 500 38 000 311 650
Free State / Vrystaat 100 000 340 000 80 000 336 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 650 10 725 1 900 9 500
KwaZulu-Natal 7 000 43 400 7 500 45 750
Mpumalanga 3 500 21 875 4 000 25 400
Limpopo 20 000 122 000 20 000 132 000
Gauteng 1 200 7 800 700 4 200
North West / Noordwes 14 000 84 000 13 500 83 700
Total / Totaal 503 350 1 798 800 491 600 1 535 000
Wheat / Koring
Production for Western Cape   2008-2018   Produksie vir Wes-Kaap
Wheat production for the Western Cape 2008-2018
Wheat / Koring
Production for Northern Cape   2008-2018   Produksie vir Noord-Kaap
Wheat production for the Northern Cape 2008-2018
Wheat / Koring
Production for Free State   2008-2018   Produksie vir Vrystaat
Wheat production for the Free State 2008-2018

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast of winter crops for 2018 / Oppervlakte- en sesde produksieskatting van wintergewasse 2018

Winter cereal crops – 2018 production season

Wheat

The expected commercial production of wheat is 1,799 million tons, which is 1,74% or 31 800 tons less than the previous forecast of 1,831 million tons. The expected yield is 3,57 t/ha.

The area estimate for wheat is 503 350 ha.

Other crops

The production forecast for malting barley is 421 790 tons, which is 4,96% or 19 950 tons more than the previous forecast of 401 840 tons. The current crop of 421 790 tons is the highest crop ever produced in the RSA. The area planted is estimated at 119 000 ha, while the expected yield is 3,54 t/ha.

The expected canola crop remained unchanged at 103 950 tons. The area estimate for canola is 77 000 ha, with an expected yield of 1,35 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2018 will be released on 27 February 2019.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 15:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2018 produksieseisoen

Koring

Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,799 miljoen ton, wat 1,74% of 31 800 ton minder is as die vorige skatting van 1,831 miljoen ton. Die verwagte opbrengs is 3,57 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir koring is 503 350 ha.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 421 790 ton, wat 4,96% of 19 950 ton meer is as die vorige skatting van 401 840 ton. Die huidige skatting van 421 790 ton is die hoogste oes nog ooit geproduseer in die RSA. Die oppervlakte beplant is beraam op 119 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,54 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is onveranderd gelaat op 103 950 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 77 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,35 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir wintergewasse vir 2018 op 27 Februarie 2019 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 15:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.