OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: intentions to plant (2023), ninth production forecast (2022) and third production forecast for winter cereal (2022)
Voorneme om te plant (2023), negende somergewas produksieskatting (2022) en derde oppervlakteskatting van wintergewasse (2022)

Summer crops / Somergewasse
Area planted and eighth production forecast  2022  Oppervlakte- en agtste produksieskatting
Crop / Gewas Intentions
Voorneme
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate
Negende skatting
Change
Verandering
2023
as mid Oct 2022/soos middel Okt 2022
2022 2022
as on 26 Oct 2022/soos op 26 Okt 2022
Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (A) ÷ (B)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 502 000 1 575 000 7 789 750 -4.6
  Yellow maize / Geelmielies 1 089 000 1 048 000 7 539 350 +3.9
Maize / Mielies 2 591 000 2 623 000 15 329 100 -1.2
Sunflower seed / Sonneblomsaad 580 500 670 700 845 550 -13.4
Soybeans / Sojabone 1 075 000 925 300 2 201 000 +16.2
Groundnuts / Grondbone 34 500 43 400 49 000 -20.5
Sorghum 33 100 37 200 110 700 -11.0
Dry beans / Droëbone 37 200 42 900 52 590 -13.3
Total / Totaal 4 351 300 4 342 500 18 587 940 +0.2

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2022/2023 = 2023
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2022/2023 = 2023

White maize / Witmielies
Area planted   2010-2023   Oppervlakte beplant
Graph of area planted to white maize: 2010-2023
Yellow maize / Geelmielies
Area planted   2010-2023   Oppervlakte beplant
Graph of area planted to yellow maize: 2010-2023
Soybeans / Sojabone
Area planted   2010-2023   Oppervlakte beplant
Graph of area planted to soybeans: 2010-2023
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Intentions to plant  2023  Voorneme om te plant
Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
2023 2022 2022
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
250 3 500 3 750 500 3 500 4 000 4 750 32 900 37 650
Northern Cape / Noord-Kaap
3 000 41 000 44 000 3 000 42 000 45 000 36 000 672 000 708 000
Free State / Vrystaat
780 000 430 000 1 210 000 826 500 398 000 1 224 500 3 801 900 2 547 200 6 349 100
Eastern Cape / Oos-Kaap
5 750 25 000 30 750 6 000 20 500 26 500 40 800 157 850 198 650
KwaZulu-Natal
50 000 60 000 110 000 52 000 59 000 111 000 322 400 489 700 812 100
Mpumalanga
152 000 359 000 511 000 165 000 350 000 515 000 1 072 500 2 485 000 3 557 500
Limpopo
16 000 23 500 39 500 15 500 25 000 40 500 102 300 202 500 304 800
Gauteng
55 000 52 000 107 000 56 500 56 000 112 500 361 600 397 600 759 200
North West / Noordwes
440 000 95 000 535 000 450 000 94 000 544 000 2 047 500 554 600 2 602 100
Total / Totaal
1 502 000 1 089 000 2 591 000 1 575 000 1 048 000 2 623 000 7 789 750 7 539 350 15 329 100

26 October/Oktober 2022

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Intentions to plant  2023  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
Ha Ha Tons
2023 2022 2022
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 100 2 500 6 250
Free State / Vrystaat 290 000 357 000 499 800
Eastern Cape / Oos-Kaap 200 300 750
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 3 000 3 500 5 250
Limpopo 114 000 110 000 77 000
Gauteng 2 200 2 400 3 000
North West / Noordwes 170 000 195 000 253 500
Total / Totaal 580 500 670 700 845 550

26 October/Oktober 2022

Soybeans / Sojabone
Intentions to plant  2023  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
Ha Ha Tons
2023 2022 2022
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 500 800 3 000
Free State / Vrystaat 520 000 415 000 892 250
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 500 3 000 9 000
KwaZulu-Natal 42 500 39 000 146 250
Mpumalanga 315 000 300 000 705 000
Limpopo 25 000 22 500 76 500
Gauteng 48 000 45 000 99 000
North West / Noordwes 120 000 100 000 270 000
Total / Totaal 1 075 500 925 300 2 201 000

26 October/Oktober 2022

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant (2023) Voorneme om te plant

Producers intentions to plant summer crops are based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Eco­nomic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development and reflects the position as at the middle of October 2022.

According to the results of the survey, commercial producers intend to plant 2,591 million ha of maize for 2023, which is 1,2% or 32 000 ha less than the 2,623 million ha planted last season.

The figures show that producers intend to plant 1,502 million ha to white maize, which is 73 000 ha (4,6%) less than in the previous season. In the case of yellow maize, the expected plantings are 1,089 million ha, which is 41 000 ha (3,9%) more than in the previous season.

In the case of sunflower seed, the expected area planted is estimated at 580 500 ha, which is 13,4% or 90 200 ha less than the 670 700 ha planted last season.

The intended plantings of soybeans shows an increase of 16,2% or 150 200 ha compared to the previous season – from 925 300 ha to 1,076 million ha.

The expected plantings of groundnuts will decrease by 20,5% or 8 900 ha, from 43 400 ha to 34 500 ha.

The intended plantings of sorghum is expected to decrease by 11,0% or 4 100 ha to 33 100 ha, compared to the previous season.

The expected plantings of dry beans are estimated at 37 200 ha, which is 13,3% or 5 700 ha less than in the previous season.


Please note that the preliminary area planted esti­mate for summer grains for 2023 will be released on 26 January 2023.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Produsente se voorneme om somergewasse te plant is gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2022.

Volgens die resultate van die opname, is kommer­siele produsente van voorneme om 2,591 miljoen ha mielies vir 2023 te plant, wat 1,2% of 32 000 ha minder is as die 2,623 miljoen ha aangeplant verlede seisoen.

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,502 miljoen ha witmielies aan te plant, wat 73 000 ha (4,6%) minder is as in die vorige seisoen. In die geval met geelmielies is die verwagte aanplantings 1,089 miljoen ha, wat 41 000 ha (3,9%) meer is as in die vorige seisoen.

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 580 500 ha, wat 13,4% of 90 200 ha minder is as die 670 700 ha aangeplant verlede seisoen.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon 'n toe­name van 16,2% of 150 200 ha, in vergelyking met die vorige seisoen – vanaf 925 300 ha tot 1,076 miljoen ha.

Die verwagte aanplantings van grondbone gaan afneem met 20,5% of 8 900 ha, van 43 400 ha tot 34 500 ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting afneem met 11,0% of 4 100 ha na 33 100 ha, in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word beraam op 37 200 ha, wat 13,3% of 5 700 ha minder is as in die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die voorlopige opper­vlakteskatting vir somergewasse vir 2023 op 26 Ja­nuarie 2023 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Summer crops / Somergewasse
Area planted and ninth production forecast  2022  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Eighth forecast
Agste skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2022 2022 2022 2021 2021
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 575 000 7 789 750 7 789 750 1 691 900 8 600 000
  Yellow maize / Geelmielies 1 048 000 7 539 350 7 470 050 1 063 500 7 715 000 +0.93
Total Maize / Totale Mielies 2 623 000 15 329 100 15 259 800 2 755 400 16 315 000 +0.45
Sunflower seed / Sonneblomsaad 670 700 845 550 845 550 477 800 678 000
Soybeans / Sojabone 925 300 2 201 000 2 201 000 827 100 1 897 000
Groundnuts / Grondbone 43 400 49 000 49 000 38 550 64 300
Sorghum 37 200 110 700 123 700 49 200 215 000 -10.51
Dry beans / Droëbone 42 900 52 590 52 590 47 390 57 672
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Total maize / Totale mielies 378 800 667 000 667 000 362 900 636 440
Maize: commercial + non-commercial / Mielies: kommersieël + nie-kommersieël
Total maize RSA / Totaal mielies RSA 3 001 800 15 996 100 15 926 800 3 118 300 16 951 440 +0.44

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2021/2022 = 2022
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2021/2022 = 2022

Total maize / Totale mielies
Production   2010-2022   Produksie
cec-2022-oct-summer-production-total-maize.svg
Soybeans / Sojabone
Production   2010-2022   Produksie
cec-2022-oct-summer-production-soybeans.svg
Sorghum
Production   2010-2022   Produksie
cec-2022-oct-summer-production-sorghum.svg
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Area planted and eighth production forecast  2022  Oppervlakte- en agtste produksieskatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Eighth forecast
Agtste skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2022 2022 2021 2021
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
500 3 500 4 000 4 750 32 900 37 650 500 3 500 4 000 4 800 33 300 38 100
Northern Cape / Noord-Kaap
3 000 42 000 45 000 36 000 672 000 708 000 3 400 41 000 44 400 40 300 627 300 667 600
Free State / Vrystaat
826 500 398 000 1 224 500 3 801 900 2 547 200 6 349 100 907 500 420 000 1 327 500 4 492 000 2 542 000 7 034 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
6 000 20 500 26 500 40 800 157 850 198 650 6 000 18 000 24 000 39 000 133 200 172 200
KwaZulu-Natal
52 000 59 000 111 000 322 400 489 700 812 100 50 000 55 000 105 000 310 000 451 000 761 000
Mpumalanga
165 000 350 000 515 000 1 072 500 2 485 000 3 557 500 165 000 360 000 525 000 1 100 500 2 820 000 3 920 500
Limpopo
15 500 25 000 40 500 102 300 202 500 304 800 16 500 21 000 37 500 112 200 172 200 284 400
Gauteng
56 500 56 000 112 500 361 600 397 600 759 200 58 000 50 000 108 000 371 200 380 000 751 200
North West / Noordwes
450 000 94 000 544 000 2 047 500 544 600 2 602 100 485 000 95 000 580 000 2 130 000 556 000 2 686 000
Total / Totaal
1 575 000 1 048 000 2 623 000 7 789 750 7 539 350 15 329 100 1 691 900 1 063 500 2 755 400 8 600 000 7 715 000 16 315 000
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted and ninth production forecast  2022  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2022 2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 2 500 6 250 1 100 1 320
Free State / Vrystaat 357 000 499 800 235 000 352 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 300 750 300 450
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 3 500 5 250 3 500 5 250
Limpopo 110 000 77 000 76 500 76 500
Gauteng 2 400 3 000 4 400 5 720
North West / Noordwes 195 000 253 500 157 000 236 260
Total / Totaal 670 700 845 550 477 800 678 000
Soybeans / Sojabone
Area planted and ninth production forecast  2022  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2022 2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 800 3 000 1 000 3 500
Free State / Vrystaat 415 000 892 250 365 000 766 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 000 9 000 3 100 9 300
KwaZulu-Natal 39 000 146 250 36 000 129 600
Mpumalanga 300 000 705 000 290 000 644 550
Limpopo 22 500 76 500 20 500 71 750
Gauteng 45 000 99 000 42 000 105 000
North West / Noordwes 100 000 270 000 69 500 166 800
Total / Totaal 925 300 2 201 000 827 100 1 897 000
Groundnuts / Grondbone
Area planted and ninth production forecast  2022  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2022 2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 2 400 6 000 1 500 3 900
Free State / Vrystaat 19 000 20 900 16 000 26 450
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 50 50
Mpumalanga
Limpopo 2 000 5 100 3 000 6 900
Gauteng
North West / Noordwes 20 000 17 000 18 000 27 000
Total / Totaal 43 400 49 000 38 550 64 300
Dry beans / Droëbone
Area planted and ninth production forecast  2022  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2022 2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap 100 150 100 150
Northern Cape / Noord-Kaap 600 1 080 350 700
Free State / Vrystaat 15 500 13 950 22 000 16 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 200 300 200 300
KwaZulu-Natal 2 300 2 760 3 000 3 900
Mpumalanga 6 000 6 600 6 500 9 750
Limpopo 10 400 18 200 8 000 16 000
Gauteng 800 800 840 1 092
North West / Noordwes 7 000 8 750 6 400 9 280
Total / Totaal 42 900 52 590 47 390 57 672
Sorghum
Area planted and ninth production forecast  2022  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2022 2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap
Free State / Vrystaat 7 800 17 160 10 500 45 675
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 200 740 500 2 300
Mpumalanga 9 000 45 000 9 400 57 325
Limpopo 15 000 34 500 17 000 61 200
Gauteng 200 800 300 1 350
North West / Noordwes 5 000 12 500 11 500 47 150
Total / Totaal 37 200 110 700 49 200 215 000

Summer crops / Somergewasse
Area estimate and eighth production forecast (2022) Oppervlakte- en agtste produksieskatting

Summer field crops – 2022

Commercial maize

The size of the expected commercial maize crop has been set at 15,329 million tons. The area estimate for maize is 2,623 million ha, while the expected yield is 5,84 t/ha.

The estimated maize crop is 6% smaller than the 2021 crop. The three main maize producing areas, namely the Free State, Mpumalanga and North West pro­vinces are expected to produce 82% of the 2022 crop.

The area estimate for white maize is 1,575 million ha and for yellow maize the area estimate is 1,048 million ha.

The production forecast for white maize remained unchanged at 7,790 million tons. The yield for white maize is 4,95 t/ha. In the case of yellow maize the production forecast is 7,539 million tons, which is 0,93% or 69 300 tons more than the previous forecast of 7,470 million tons. The yield for yellow maize is 7,19 t/ha.

Sunflower seed: The production forecast for sunflower seed remained unchanged at 845 550 tons. The area estimate for sunflower seed is 670 700 ha, while the expected yield is 1,26 t/ha.

Other crops

The production forecast for soybeans remained unchanged at 2,201 million tons. The estimated area planted to soybeans is 925 300 ha and the expected yield is 2,38 t/ha.

The expected groundnut crop also remained un­changed at 49 000 tons. For groundnuts, the area estimate is 43 400 ha, with an expected yield of 1,13 t/ha.

The production forecast for sorghum is 110 700 tons, which is 10,51% or 13 000 tons less than the previous forecast of 123 700 tons. The area estimate for sorghum is 37 200 ha and the expected yield is 2,98 t/ha.

In the case of dry beans, the production forecast remained unchanged at 52 590 tons. The area estimate of dry beans is 42 900 ha, with an expected yield of 1,23 t/ha.


Please note that the final production estimate for summer field crops for 2022, will be released on 29 November 2022.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2022

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is 15,329 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,623 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,84 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 6% kleiner as die 2021-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 82% van die 2022-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,575 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,048 miljoen ha.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 7,790 miljoen ton. Die opbrengs van witmielies is 4,95 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 7,539 miljoen ton, wat 0,93% of 69 300 ton meer is as die vorige skatting van 7,470 miljoen ton. Die opbrengs van geelmielies is 7,19 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonne­blomsaad is onveranderd gelaat op 845 550 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 670 700 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,26 t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is onveranderd gelaat op 2,201 miljoen ton gestel. Die geskatte opper­vlakte beplant met sojabone is 925 300 ha en die verwagte opbrengs is 2,38 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is ook onveranderd gelaat op 49 000 ton. Vir grondbone is die opper­vlakteskatting 43 400 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,13 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 110 700 ton, wat 10,51% of 13 000 ton minder is as die vorige skatting van 123 700 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 37 200 ha, en die verwagte opbrengs is 2,98 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 52 590 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 42 900 ha en die verwagte opbrengs is 1,23 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir somergewasse vir 2022, op 29 November 2022 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area planted and production estimate  2022  Oppervlakte- en produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Production
Produksie
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2022 2022 2021 2021
Ha Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (B) ÷ (D)
Non-commercial agriculture / Nie-kommersiële landbou
  White maize / Witmielies 296 950 482 000 276 100 445 335 +8.23
  Yellow maize / Geelmielies 81 850 185 000 86 800 191 105 -3.19
Maize / Mielies 378 800 667 000 362 900 636 440 +4.80

The area planted to maize in the non-commercial agricultural sector is estimated at 378 800 ha, which represents an increase of 4,38%, compared to the 362 900 ha of the previous season. The expected maize crop for this sector is 667 000 tons, which is 4,80% more than the 636 440 tons of last season. It is important to note that about 47% of the maize produced in the non-commercial sector, is planted in the Eastern Cape, followed by KwaZulu-Natal with 22%.

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 378 800 ha, wat 'n toename van 4,38% verteenwoordig in vergelyking met die 362 900 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 667 000 ton, wat 4,80% meer is as die 636 440 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 47% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 22%.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area   2000-2022   Oppervlakte
Area planted to non-commercial maize: 2000-2022 graph
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Production   2000-2022   Produksie
Production of non-commercial maize: 2000-2022 graph
Winter cereals / Wintergewasse
Area planted estimate and third production forecast  2022  Oppervlakteskatting en derde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Second forecast
Tweede skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2022 2022 2022 2021 2021
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 566 800 2 210 095 2 218 775 523 500 2 285 000 -0.4
Barley / Gars ¹ 101 000 365 850 365 850 94 730 334 000
Canola 123 510 198 230 198 230 100 000 198 100
Oats / Hawer ¹ 27 000 37 700 41 600 36 250 59 000 -9.4
Sweet lupins / Soetlupine 21 000 16 800 16 800 22 000 28 600

¹  Commercial only. Excluding barley or oats used as pasture, silage, hay and/or on the farm as fodder for livestock.
¹  Slegs kommersieël. Uitgesluit gars of hawer wat gebruik word as weiding, kuilvoer, hooi en/of op die plaas as voer vir vee.

Wheat / Koring
Area planted estimate and third production forecast  2022  Oppervlakteskatting en derde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2022 2022 2021 2021
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 360 000 972 000 360 000 1 260 000
Northern Cape / Noord-Kaap 47 000 352 500 35 500 275 125
Free State / Vrystaat 96 000 470 400 70 000 360 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 6 000 40 200 3 800 25 080
KwaZulu-Natal 9 200 60 720 8 500 56 950
Mpumalanga 4 000 27 000 4 100 28 300
Limpopo 29 000 182 700 26 500 176 220
Gauteng 1 100 7 425 1 100 7 425
North West / Noordwes 14 500 97 150 14 000 95 900
Total / Totaal 566 800 2 210 095 523 500 2 285 000
Wheat / Koring
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Production of wheat: 2010-2022 graph
Malting barley / Moutgars
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Production of malting barley: 2010-2022 graph
Canola
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Production of canola: 2010-2022 graph

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and third production forecast for 2022 / Oppervlakteskatting en derde produksieskatting vir 2022

Winter cereal crops – 2022

Wheat

The expected production of wheat is 2,210 million tons, which is 0,39% or 8 680 tons less than the previous forecast of 2,219 million tons, whilst the expected yield is 3,90 t/ha.

The expected production in the Western Cape is unchanged at 972 000 tons (44%), compared to the previous forecast. In the Free State, the expected production is now 470 400 tons (21%) compared to the 480 000 tons of the previous month. In the Northern Cape, 352 500 tons (16%) is expected to be produced – unchanged from the previous month.

The area estimate for wheat is 566 800 ha. An esti­mated 360 000 ha or 64% is planted in the Western Cape, 96 000 ha or 17% in the Free State and 47 000 ha or 8% in the Northern Cape.

Other crops

The production forecast for barley remained un­changed at 365 850 tons. The area planted is estimated at 101 000 ha, while the expected yield is 3,62 t/ha.

The expected canola crop also remained unchanged at 198 230 tons. The area estimate for canola is 123 510 ha, with an expected yield of 1,60 t/ha.

The expected crop for oats for the 2022 season is 37 700 tons and the area planted is 27 000 ha. The expected yield is 1,40 t/ha.

In the case of sweet lupines, the production forecast is unchanged at 16 800 tons. The area estimate of sweet lupines is 21 000 ha, with an expected yield of 0,80 t/ha.


Please note that the fourth production forecast for winter cereals for 2022 will be released on 29 No­vember 2022.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2022

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 2,210 miljoen ton, wat 0,39% of 8 680 ton minder is as die vorige skatting van 2,219 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,90 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is onver­anderd op 972 000 ton (44%) in vergelyking met die vorige skatting. In die Vrystaat is die verwagte produksie 470 400 ton (21%) in vergelyking met die vorige maand se 480 000 ton. In die Noord-Kaap is die beraamde produksie 352 500 ton (16%) – onveranderd van die vorige maand.

Die oppervlakteskatting vir koring is 566 800 ha. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 360 000 ha of 64%, die Vrystaat is 96 000 ha of 17% en 47 000 ha of 8% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir gars is onveranderd gelaat op 365 850 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 101 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,62 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is ook onveranderd gelaat op 198 230 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 123 510 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,60 t/ha.

Die verwagte oes vir hawer vir die 2022-seisoen is 37 700 ton en die oppervlakteskatting is 27 000 ton. Die verwagte opbrengs is 1,40 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting onveranderd gelaat op 16 800 ton. Die oppervlakte beplant met soetlupine is 21 000 ha, en die verwagte opbrengs is 0,80 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die vierde produksie­skatting vir wintergewasse vir 2022 op 29 November 2022 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.