OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: preliminary area planted estimate (2022) and winter cereals: sixth production forecast (2021)
Somergewasse: voorlopige oppervlakteskatting (2022) en sesde wintergewasse produksieskatting (2021)

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2022  Voorlopige oppervlakteskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions¹
Voorneme¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2022 2022 2021 2021
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 575 700 1 644 200 1 691 900 8 608 815 -6.87
  Yellow maize / Geelmielies 1 034 000 1 081 000 1 063 500 7 625 450 -2.77
Total Maize / Totale Mielies 2 609 700 2 725 200 2 755 400 16 234 265 -5.29
Sunflower seed / Sonneblomsaad 580 000 555 800 477 800 677 240 +21.39
Soybeans / Sojabone 910 000 924 800 827 100 1 800 450 +10.02
Groundnuts / Grondbone 34 000 37 000 38 550 59 950 -11.80
Sorghum 35 000 45 000 49 200 213 645 -28.86
Dry beans / Droëbone 42 450 54 250 47 390 57 672 -10.42
Total / Totaal 4 211 150 4 342 050 4 195 440 19 133 222 +0.37

¹ As mid October 2021 / soos middel Oktober 2021.

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2021/2022 = 2022
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2021/2022 = 2022

Total maize / Totale mielies
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Total maize area planted: 2010-2022 graph
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Sunflower seed area planted: 2010-2022 graph
Soybeans / Sojabone
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Soybeans area planted: 2010-2022 graph
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted estimate  2022  Voorlopige oppervlakteskatting
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate¹
Finale skatting¹
2022 2021 2021
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
500 3 500 4 000 500 3 500 4 000 4 500 31 500 36 000
Northern Cape / Noord-Kaap
2 700 40 000 42 700 3 400 41 000 44 400 40 290 627 300 667 590
Free State / Vrystaat
840 000 395 000 1 235 000 907 500 420 000 1 327 500 4 492 125 2 499 000 6 991 125
Eastern Cape / Oos-Kaap
6 000 19 500 25 500 6 000 18 000 24 000 39 000 133 200 172 200
KwaZulu-Natal
48 000 57 000 105 000 50 000 55 000 105 000 310 000 451 000 761 000
Mpumalanga
160 000 350 000 510 000 165 000 360 000 525 000 1 105 500 2 790 000 3 895 500
Limpopo
15 500 25 000 40 500 16 500 21 000 37 500 112 200 172 200 284 400
Gauteng
58 000 54 000 112 000 58 000 50 000 108 000 371 200 375 000 746 200
North West / Noordwes
445 000 90 000 535 000 485 000 95 000 580 000 2 134 000 546 250 2 680 250
Total / Totaal
1 575 700 1 034 000 2 609 700 1 691 900 1 063 500 2 755 400 8 608 815 7 625 450 16 234 265

¹ 26 November 2020

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2022  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 900 1 100 1 320
Free State / Vrystaat 310 000 235 000 352 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 100 300 450
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 3 000 3 500 5 250
Limpopo 80 000 76 500 76 500
Gauteng 4 000 4 400 5 720
North West / Noordwes 182 000 157 000 235 500
Total / Totaal 580 000 477 800 677 240
Soybeans / Sojabone
Preliminary area planted estimate  2022  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 000 1 000 3 500
Free State / Vrystaat 410 000 365 000 766 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 2 500 3 100 9 300
KwaZulu-Natal 38 000 36 000 129 600
Mpumalanga 306 000 290 000 638 000
Limpopo 20 500 20 500 71 750
Gauteng 42 000 42 000 105 000
North West / Noordwes 90 000 69 500 166 800
Total / Totaal 910 000 827 100 1 890 450

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate (2022) Voorlopige oppervlakteskatting

Summer field crops – 2022

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Eco­nomic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Please note that the area planted to crops refers to the area already planted for all purposes, including grain, silage and crop damaged area(s).

The CEC also take note of the delayed plantings in some regions, as well as crops damaged due to the recent excessive rains. The situation will be monitored throughout the season, therefore, the CEC would like to thank all producers and industry role-players who provided information on a regular basis to improve the accuracy of the crop estimates.

Commercial maize: The preliminary area estimate for maize is 2,610 million ha, which is 5,29% or 145 700 ha less than the 2,755 million ha planted for the previous season, and also 4,24% or 115 500 ha less than the intentions to plant figure of 2,725 million ha released in October 2021.

The preliminary area estimate for white maize is 1,576 million ha, which represents a decrease of 6,87% or 116 200 ha compared to the 1,692 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,034 million ha, which is 2,77% or 29 500 ha less than the 1,064 million ha planted last season.

Other summer crops

Please note that only provisional national area planted figures of groundnuts, sorghum and dry beans for the current production season are being released today.

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 580 000 ha, which is 21,39% or 102 200 ha more than the 477 800 ha planted the previous season.

Other crops

It is estimated that 910 000 ha have been planted to soybeans, which represents an increase of 10,02% or 82 900 ha compared to the 827 100 ha planted last season. This is the highest area planted to soybeans in the history of SA.

For groundnuts, the area estimate is 34 000 ha, which is 11,80% or 4 550 ha less than the 38 550 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum decreased by 28,86% or 14 200 ha, from 49 200 ha to 35 000 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 42 450 ha, which is 10,42% or 4 940 ha less than the 47 390 ha planted for the previous season.


The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Com­mittee on 28 February 2022, will mainly be based on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gau­teng and North West provinces.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2021

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direkto­raat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Depar­te­ment van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling. Neem asseblief kennis dat die opper­vlakte aangeplant met gewasse na die area verwys wat alreeds vir alle doeleindes geplant is, insluitende vir graan, kuilvoer en gewas beskadigde area(s).

Die Oesskattingskomitee neem ook kennis van die laat aanplantings in sommige streke, asook oeste wat beskadig is weens die onlangse oormatige reën. Die situasie sal deur die seisoen gemonitor word, daarom wil die Komitee alle produsente en bedryfs­rolspelers bedank wat gereeld inligting aan die Komitee verskaf om die akkuraatheid van oes­skat­tings te verbeter.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,610 miljoen ha, wat 5,29% of 145 700 ha minder is as die 2,755 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 4,24% of 115 500 ha minder as die voornemens om te plant syfer van 2,725 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2021.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,576 miljoen ha, wat 'n afname van 6,87% of 116 200 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,692 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,034 miljoen ha, wat 2,77% of 29 500 ha minder is as die 1,064 miljoen ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse

Let asseblief daarop dat net die nasionale aange­plante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 580 000 ha, wat 21,39% of 102 200 ha meer is as die 477 800 ha aangeplant die vorige seisoen.

Ander gewasse

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 910 000 ha, wat 'n toename van 10,02% of 82 900 ha verteenwoordig vergeleke met die 827 100 ha geplant die vorige seisoen. Dit is die hoogste oppervlakte beplant met sojabone in die geskiedenis van SA.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 34 000 ha, wat 11,80% of 4 550 ha minder is as die 38 550 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 28,86% of 14 200 ha, van 49 200 ha tot 35 000 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 42 450 ha, wat 10,42% of 4 940 ha minder is as die 47 390 ha geplant vir die vorige seisoen.


Die hersiene aangeplante oppervlakte en produksie­syfers sal deur die Oesskattingskomitee op 28 Febru­arie 2022 vrygestel word en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area planted and sixth production forecast  2021  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 523 500 2 209 255 2 153 435 509 800 2 120 000 +2.59
Malting barley / Moutgars 94 730 331 100 339 800 141 690 588 000 -2.56
Canola 100 000 197 000 190 000 74 120 165 200 +3.68
Cereal oats / Hawermout 36 250 69 950 80 450 26 200 57 000 -13.05
Sweet lupins / Soetlupine 22 000 28 600 29 700 N/A N/A -3.70

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2021
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2021

Wheat / Koring
Area planted and sixth production forecast  2021  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap 360 000 1 224 000 326 000 1 103 000
Northern Cape / Noord-Kaap 35 500 266 250 37 000 271 950
Free State / Vrystaat 70 000 346 500 94 000 413 600
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 800 25 080 4 000 26 000
KwaZulu-Natal 8 500 53 975 7 800 48 360
Mpumalanga 4 100 27 470 3 000 19 500
Limpopo 26 500 172 250 23 000 147 200
Gauteng 1 100 6 930 1 300 8 190
North West / Noordwes 14 000 86 800 13 700 82 200
Total / Totaal 523 500 2 209 255 509 800 2 120 000
Wheat / Koring
Production   2010-2021   Produksie
Wheat production: 2010-2021 graph
Malting barley / Moutgars
Production   2010-2021   Produksie
Malting barley production: 2010-2021 graph
Canola
Production   2010-2021   Produksie
Canola production: 2010-2021 graph

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast / Oppervlakte- en sesde produksieskatting

Winter cereal crops – 2021

Wheat

The expected production of wheat is 2,209 million tons, which is 2,59% or 55 820 tons more than the previous forecast of 2,153 million tons, whilst the expected yield is 4,22 t/ha. This is the largest expected wheat crop produced since 2002, when it was 2,427 million tons.

The expected production in the Western Cape is 1,224 million tons (55%), in the Free State 346 500 tons (16%) and in the Northern Cape 266 250 tons (12%).

Other crops

The production forecast for malting barley is 331 100 tons, which is 8 700 tons or 2,56% less than the previous forecast of 339 800 tons. The area planted is estimated at 94 730 ha, while the expected yield is 3,50 t/ha.

The expected canola crop increased by 7 000 tons or 3,68% from 190 000 tons to 197 000 tons. This is the largest expected canola crop produced in the history of SA. The area estimate for canola is 100 000 ha, with an expected yield of 1,97 t/ha.

The expected crop for oats (cereals) for the 2021 season is 69 950 tons and the area planted is 36 250 ha. The expected yield is 1,93 t/ha.

In the case of sweet lupines, the production forecast decreased slightly by 3,70% or 1 100 tons, from 29 700 tons to 28 600 tons. The area estimate of sweet lupines is 22 000 ha, with an expected yield of 1,30 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2021 will be released on 28 February 2022.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2021

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 2,209 miljoen ton, wat 2,59% of 55 820 ton meer is as die vorige skatting van 2,153 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,22 t/ha is. Dit is die grootste verwagte koringoes sedert 2002, toe dit 2,427 miljoen ton was.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,224 miljoen ton (55%), in die Vrystaat 346 500 ton (16%) en in die Noord-Kaap 266 250 ton (12%).

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 331 100 ton, wat 8 700 ton of 2,56% minder is as die vorige skatting van 339 800 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 94 730 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,50 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is verhoog met 7 000 ton of 3,68% van 190 000 ton na 197 000 ton. Dit is die grootste canola-oes wat nόg geproduseer is in die geskiedenis van SA. Die oppervlakteskatting vir canola is 100 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,97 t/ha.

Die verwagte oes vir hawer (ontbytgraan) vir die 2021-seisoen is 69 950 ton en die oppervlakteskatting is 36 250 ton. Die verwagte opbrengs is 1,93 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting effens verlaag met 3,70% of 1 100 ton, van 29 700 ton na 28 600 ton. Die oppervlakte beplant met soet­lupine is 22 000 ha, en die verwagte opbrengs is 1,30 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir wintergewasse vir 2021 op 28 Februarie 2022 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.