OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: intentions to plant (2022) and winter cereals: area planted and third production forecast (2021)
Somergewasse: voorneme om te plant (2022) en wintergewasse: oppervlakte- en derde produksieskatting (2021)

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant  2022  Voorneme om te plant
Crop / Gewas Intentions
Voorneme
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate
Negende skatting
Change
Verandering
2022 2021 2021
Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (A) ÷ (B)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 644 200 1 691 900 8 608 815 -2.82
  Yellow maize / Geelmielies 1 081 000 1 063 500 7 602 450 +1.65
Total Maize / Totale Mielies 2 725 200 2 755 400 16 211 265 -1.10
Sunflower seed / Sonneblomsaad 555 800 477 800 677 240 +16.32
Soybeans / Sojabone 924 800 827 100 1 890 450 +11.81
Groundnuts / Grondbone 37 000 38 550 58 900 -4.02
Sorghum 45 000 49 200 209 980 -8.54
Dry beans / Droëbone 54 250 47 390 57 672 +14.48
Total / Totaal 4 342 050 4 195 440 19 105 507 +3.49

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2021/2022 = 2022
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2021/2022 = 2022

Total maize / Totale mielies
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Total maize - area planted: 2010-2022 graph
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Sunflower seed - area planted: 2010-2022 graph
Soybeans / Sojabone
Area planted   2010-2022   Oppervlakte beplant
Soybeans - area planted: 2010-2022 graph
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Intentions to plan  2022  Voorneme om te plant
Intentions (area planted)
Voorneme (oppervlakte beplant)
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
2022 2021 2021
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
500 3 500 4 000 500 3 500 4 000 4 500 31 500 36 000
Northern Cape / Noord-Kaap
3 200 42 000 45 200 3 400 41 000 44 400 40 290 627 300 667 590
Free State / Vrystaat
900 000 430 000 1 330 000 907 500 420 000 1 327 500 4 492 125 2 499 000 6 991 125
Eastern Cape / Oos-Kaap
6 000 19 500 25 500 6 000 18 000 24 000 39 000 133 200 172 200
KwaZulu-Natal
48 000 57 000 105 000 50 000 55 000 105 000 310 000 451 000 761 000
Mpumalanga
160 000 351 000 512 000 165 000 360 000 525 000 1 105 500 2 772 000 3 877 500
Limpopo
16 500 24 000 40 500 16 500 21 000 37 500 112 200 172 200 284 400
Gauteng
60 000 53 000 113 000 58 000 50 000 108 000 371 200 370 000 741 200
North West / Noordwes
450 000 100 000 550 000 485 000 95 000 580 000 2 134 000 546 250 2 680 250
Total / Totaal
1 644 200 1 081 000 2 725 200 1 691 900 1 063 500 2 755 400 8 608 815 7 602 450 16 211 265

¹ 27 October/Oktober 2021

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Intentions to plant  2022  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
Ha Ha Tons
2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 000 1 100 1 320
Free State / Vrystaat 296 000 235 000 352 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 100 300 450
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 3 000 3 500 5 250
Limpopo 77 000 76 500 76 500
Gauteng 3 700 4 400 5 720
North West / Noordwes 175 000 157 000 235 500
Total / Totaal 555 800 477 800 677 240

¹ 27 October/Oktober 2021

Soybeans / Sojabone
Intentions to plant  2022  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
Ha Ha Tons
2022 2021 2021
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 000 1 000 3 500
Free State / Vrystaat 425 000 365 000 766 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 2 300 3 100 9 300
KwaZulu-Natal 38 000 36 000 129 600
Mpumalanga 308 000 290 000 638 000
Limpopo 20 500 20 500 71 750
Gauteng 45 000 42 000 105 000
North West / Noordwes 85 000 69 500 166 800
Total / Totaal 924 800 827 100 1 890 450

¹ 27 October/Oktober 2021

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant (2022) Voorneme om te plant

Producers intentions to plant summer crops are based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Eco­nomic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development and reflects the position as at the middle of October 2021.

According to the results of the survey, commercial producers intend to plant 2,725 million ha of maize for 2022, which is 1,10% or 30 200 ha less than the 2,755 million ha planted last season.

The figures show that producers intend to plant 1,644 million ha to white maize, which is 47 700 ha (2,82%) less than in the previous season. In the case of yellow maize, the expected plantings are 1,081 million ha, which is 17 500 ha (1,65%) more than in the previous season.

In the case of sunflower seed, the expected area planted is estimated at 555 800 ha, which is 16,32% or 78 000 ha more than the 477 800 ha planted last season.

The intended plantings of soybeans shows an increase of 11,81% or 97 700 ha compared to the previous season – from 827 100 ha to 924 800 ha.

The expected plantings of groundnuts will slightly decrease by 4,02% or 1 550 ha, from 38 550 ha to 37 000 ha.

The intended plantings of sorghum is expected to decrease by 8,54% or 4 200 ha to 45 000 ha, compared to the previous season.

The expected plantings of dry beans is estimated at 54 250 ha, which is 14,48% or 6 860 ha more than in the previous season.


Please note that the preliminary area planted estimate for summer grains for 2022 will be released on 27 January 2022.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Produsente se voorneme om somergewasse te plant is gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2021.

Volgens die resultate van die opname, is kom­mersiële produsente van voorneme om 2,725 miljoen ha mielies vir 2022 te plant, wat 1,10% of 30 200 ha minder is as die 2,755 miljoen ha aangeplant verlede seisoen.

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,644 miljoen ha witmielies aan te plant, wat 47 700 ha (2,82%) minder is as in die vorige seisoen. In die geval met geelmielies is die verwagte aanplantings 1,081 miljoen ha, wat 17 500 ha (1,65%) meer is as in die vorige seisoen.

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 555 800 ha, wat 16,32% of 78 000 ha meer is as die 477 800 ha aangeplant verlede seisoen.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon 'n toe­name van 11,81% of 97 700 ha, in vergelyking met die vorige seisoen - vanaf 827 100 ha tot 924 800 ha.

Die verwagte aanplantings van grondbone gaan effens afneem met 4,02% of 1 550 ha, van 38 550 ha tot 37 000 ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting afneem met 8,54% of 4 200 ha na 45 000 ha, in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word be­raam op 54 250 ha, wat 14,48% of 6 860 ha meer is as in die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die voorlopige opper­vlakteskatting vir somergewasse vir 2022 op 27 Ja­nuarie 2022 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Summer crops / Somergewasse
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Eighth forecast
Agste skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale skatting
Change
Verandering
2021 2021 2021 2020 2020
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 691 900 8 608 815 8 608 815 1 616 300 8 547 500
  Yellow maize / Geelmielies 1 063 500 7 602 450 7 602 450 994 500 6 752 500
Total Maize / Totale Mielies 2 755 400 16 211 265 16 211 265 2 610 800 15 300 000
Sunflower seed / Sonneblomsaad 477 800 677 240 677 240 500 300 788 500
Soybeans / Sojabone 827 100 1 890 450 1 890 450 705 000 1 245 500
Groundnuts / Grondbone 38 550 58 900 58 900 37 500 50 080
Sorghum 49 200 209 980 209 980 42 500 158 000
Dry beans / Droëbone 47 390 57 672 57 672 50 150 64 800
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Total maize / Totale mielies 362 900 636 440 636 440 297 460 543 545
Maize: Commercial + non-commercial / Mielies: Kommersieël + nie-kommersieël mielies
Total maize RSA / Totaal mielies RSA 3 118 300 16 847 705 16 847 705 2 908 260 15 843 545

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2021
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2021

Total maize / Totale mielies
Production   2010-2021   Produksie
Total maize - production: 2010-2021 graph
White maize / Witmielies
Production   2010-2021   Produksie
White maize - production: 2010-2021 graph
Yellow maize / Geelmielies
Production   2010-2021   Produksie
Yellow maize - production: 2010-2021 graph
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte beplant en negende produksieskatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2021 2021 2020 2020
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
500 3 500 4 000 4 500 31 500 36 000 400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200
Northern Cape / Noord-Kaap
3 400 41 000 44 400 40 290 627 300 667 590 3 400 43 100 46 500 40 300 633 900 674 200
Free State / Vrystaat
907 500 420 000 1 327 500 4 492 125 2 499 000 6 991 125 855 000 365 000 1 220 000 4 700 000 2 209 000 6 909 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
6 000 18 000 24 000 39 000 133 200 172 200 5 500 17 000 22 500 35 200 119 000 154 200
KwaZulu-Natal
50 000 55 000 105 000 310 000 451 000 761 000 47 000 55 000 102 000 298 400 434 500 732 900
Mpumalanga
165 000 360 000 525 000 1 105 500 2 772 000 3 877 500 160 000 353 000 513 000 872 000 2 347 500 3 219 500
Limpopo
16 500 21 000 37 500 112 200 172 200 284 400 15 000 18 000 33 000 105 000 126 000 231 000
Gauteng
58 000 50 000 108 000 371 200 370 000 741 200 55 000 50 000 105 000 297 000 330 000 627 000
North West / Noordwes
485 000 95 000 580 000 2 134 000 546 250 2 680 250 475 000 90 000 565 000 2 196 000 522 000 2 718 000
Total / Totaal
1 691 900 1 063 500 2 755 400 8 608 815 7 602 450 16 211 265 1 616 300 994 500 2 610 800 8 547 500 6 752 500 15 300 000
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 100 1 320 1 200 1 430
Free State / Vrystaat 235 000 352 500 260 000 444 600
Eastern Cape / Oos-Kaap 300 450 300 750
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 3 500 5 250 2 800 3 920
Limpopo 76 500 76 500 65 000 65 000
Gauteng 4 400 5 720 4 000 5 600
North West / Noordwes 157 000 235 500 167 000 267 200
Total / Totaal 477 800 677 240 500 300 788 500
Soybeans / Sojabone
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 000 3 500 2 000 7 000
Free State / Vrystaat 365 000 766 500 315 000 519 750
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 100 9 300 1 500 3 000
KwaZulu-Natal 36 000 129 600 35 000 101 500
Mpumalanga 290 000 638 000 260 000 416 000
Limpopo 20 500 71 750 15 500 48 050
Gauteng 42 000 105 000 36 000 70 200
North West / Noordwes 69 500 166 800 40 000 80 000
Total / Totaal 827 100 1 890 450 705 000 1 245 500
Groundnuts / Grondbone
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 500 3 750 1 200 2 580
Free State / Vrystaat 16 000 24 800 11 000 15 400
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 50 50
Mpumalanga
Limpopo 3 000 6 900 2 900 5 220
Gauteng
North West / Noordwes 18 000 23 400 22 400 26 880
Total / Totaal 38 550 58 900 37 500 50 080
Dry beans / Droëbone
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap 100 150 100 150
Northern Cape / Noord-Kaap 350 700 350 700
Free State / Vrystaat 22 000 16 500 24 000 30 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 200 300 200 300
KwaZulu-Natal 3 000 3 900 2 900 3 480
Mpumalanga 6 500 9 750 6 600 8 250
Limpopo 8 000 16 000 8 400 13 440
Gauteng 840 1 092 600 780
North West / Noordwes 6 400 9 280 7 000 7 700
Total / Totaal 47 390 57 672 50 150 64 800
Sorghum
Area planted and ninth production forecast  2021  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap
Free State / Vrystaat 10 500 43 050 8 000 35 200
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 500 2 250 1 200 4 200
Mpumalanga 9 400 56 400 8 500 46 340
Limpopo 17 000 61 200 16 000 41 950
Gauteng 300 1 080 300 960
North West / Noordwes 11 500 46 000 8 500 29 350
Total / Totaal 49 200 209 980 42 500 158 000

Summer crops / Somergewasse
Area estimate and eighth production forecast (2021) Oppervlakte- en agtste produksieskatting

Summer field crops – 2021

Commercial maize: The size of the expected com­mercial maize crop remained unchanged at 16,211 million tons. The area estimate for maize is 2,755 million ha, while the expected yield is 5,88 t/ha.

The estimated maize crop is 6% bigger than the 2020 crop. The three main maize producing areas, namely the Free State, Mpumalanga and North West pro­vinces is expected to produce 84% of the 2021 crop.

The area estimate for white maize is 1,692 million ha and for yellow maize the area estimate is 1,064 million ha.

The production forecast of white maize remained unchanged at 8,609 million tons. The yield for white maize is 5,09 t/ha. In the case of yellow maize the production forecast remained unchanged at 7,602 million tons. The yield for yellow maize is 7,15 t/ha.

Other summer crops

Sunflower seed: The production forecast for sunflower seed also remained unchanged at 677 240 tons. The area estimate for sunflower seed is 477 800 ha, while the expected yield is 1,42 t/ha.

Other crops

The production forecast for soybeans remained unchanged at 1,890 million tons. The estimated area planted to soybeans is 827 100 ha and the expected yield is 2,29 t/ha.

The expected groundnut crop is 58 900 tons, also unchanged from the previous forecast. For ground­nuts, the area estimate is 38 550 ha, with an expected yield of 1,53 t/ha.

The production forecast for sorghum remained unchanged at 209 980 tons. The area estimate for sorghum is 49 200 ha and the expected yield is 4,27 t/ha.

In the case of dry beans, the production forecast is 57 672 tons, also unchanged from the previous forecast. The area estimate of dry beans is 47 390 ha, with an expected yield of 1,22 t/ha.


Please note that the final production estimate for summer field crops for 2021 will be released on 25 November 2021.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2021

Kommersiële mielies: Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is onveranderd gelaat op 16,211 miljoen ton gestel. Die skatting van die opper­vlakte onder mielies is 2,755 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,88 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 6% groter as die 2020-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 84% van die 2021-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,692 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,064 miljoen ha.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 8,609 miljoen ton. Die opbrengs van witmielies is 5,09 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting onveranderd gelaat op 7,602 miljoen ton. Die opbrengs van geelmielies is 7,15 t/ha.

Ander somergewasse

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonne­blomsaad is ook onveranderd gelaat op 677 240 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 477 800 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,42 t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is onveranderd gelaat op 1,890 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 827 100 ha en die verwagte opbrengs is 2,29 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is 58 900 ton, ook onveranderd teenoor die vorige skatting. Vir grond­bone is die oppervlakteskatting 38 550 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,53 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 209 980 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 49 200 ha, en die verwagte opbrengs is 4,27 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 57 672 ton, ook onveranderd teenoor die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is 47 390 ha, en die verwagte opbrengs is 1,22 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir somergewasse vir 2021, op 25 November 2021 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area planted and production estimate  2021  Oppervlakte- en produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Production
Produksie
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2021 2021 2020 2020
Ha Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (B) ÷ (D)
Non-commercial agriculture / Nie-kommersiële landbou
  White maize / Witmielies 276 100 445 335 221 945 375 295 +18.66
  Yellow maize / Geelmielies 86 800 191 105 75 515 168 250 +13.58
Maize / Mielies 362 900 636 440 297 460 543 545 +17.09

The preliminary area planted to maize in the non-commercial agricultural sector is estimated at 362 900 ha, which represents an increase of 22,00%, compared to the 297 460 ha of the previous season. The expected maize crop for this sector is 636 440 tons, which is 17,09% more than the 543 545 tons of last season. It is important to note that about 53% of the maize produced in the non-commercial sector, is planted in the Eastern Cape, followed by KwaZulu-Natal with 23%.

Die voorlopige oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 362 900 ha, wat 'n toename van 22,00% verteenwoordig in vergelyking met die 297 460 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 636 440 ton, wat 17,09% meer is as die 543 545 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 53% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 23%.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area   2000-2021   Oppervlakte
Non-commercial maize: area 2000-2021 season
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Production   2000-2021   Produksie
Non-commercial maize: production 2000-2021 season
Winter cereals / Wintergewasse
Area planted estimate and third production forecast  2021  Oppervlakte- en derde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Second forecast
Tweede skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 523 500 2 099 435 2 095 935 509 800 2 120 000 +0.17
Malting barley / Moutgars 94 730 348 200 356 700 141 690 588 000 -2.38
Canola 100 000 190 000 195 000 74 120 165 200 -2.56
Cereal oats / Hawermout 36 250 80 473 82 223 26 200 57 000 -2.13
Sweet lupins / Soetlupine 22 000 30 800 30 800 N/A N/A

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2021
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2021

Wheat / Koring
Area planted estimate and third production forecast  2021  Oppervlakte- en derde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2021 2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap 360 000 1 134 000 326 000 1 103 000
Northern Cape / Noord-Kaap 35 000 259 150 37 000 271 950
Free State / Vrystaat 70 000 346 500 94 000 413 600
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 800 24 700 4 000 26 000
KwaZulu-Natal 8 500 53 125 7 800 48 360
Mpumalanga 4 100 27 060 3 000 19 500
Limpopo 26 500 164 300 23 000 147 200
Gauteng 1 100 6 600 1 300 8 190
North West / Noordwes 14 000 84 000 13 700 82 200
Total / Totaal 523 500 2 099 435 509 800 2 120 000

¹  Intentions based on conditions at the middle of April 2021
¹  Voorneme gebaseer op toestande soos teen middel April 2021

Wheat / Koring
Production   2010-2021   Produksie
Wheat - production: 2010-2021 graph
Malting barley / Moutgars
Production   2010-2021   Produksie
Malting barley - production: 2010-2021 graph
Canola
Production   2010-2021   Produksie
Canola - production: 2010-2021 graph

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area planted estimate and third production forecast / Oppervlakte- en derde produksieskatting

Winter cereal crops – 2021

Wheat

The expected production of wheat is 2,099 million tons, which is 0,17% or 3 500 tons more than the previous forecast of 2,096 million tons, whilst the expected yield is 4,01 t/ha.

The expected production in the Western Cape is 1,134 million tons (54%), in the Free State 346 500 tons (16%) and in the Northern Cape 259 150 tons (12%).

Other crops

The production forecast for malting barley is 348 200 tons, which is 2,38% or 8 500 tons less than the previous forecast of 356 700 tons. The area planted is estimated at 94 730 ha, while the expected yield is 3,68 t/ha.

The expected canola crop is 190 000 tons, which is 2,56% or 5 000 tons less than the previous forecast of 195 000 tons. This is the largest expected canola crop produced in the history of SA. The area estimate for canola is 100 000 ha, with an expected yield of 1,90 t/ha.

The expected crop for oats (cereals) for the 2021 season is 80 473 tons and the area planted is 36 250 ha. The expected yield is 2,22 t/ha.

In the case of sweet lupines, the production forecast remained unchanged at 30 800 tons. The area estimate of sweet lupines is 22 000 ha, with an expected yield of 1,40 t/ha.


Please note that the fourth production forecast for winter cereals for 2021 will be released on 25 No­vember 2021.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2021

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 2,099 miljoen ton, wat 0,17% of 3 500 ton meer is as die vorige skatting van 2,096 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,01 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,134 miljoen ton (54%), in die Vrystaat 346 500 ton (16%) en in die Noord-Kaap 259 150 ton (12%).

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 348 200 ton, wat 2,38% of 8 500 ton minder is as die vorige skatting van 356 700 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 94 730 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,68 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is 190 000 tons, wat 2,56% of 5 000 ton minder is as die vorige skatting van 195 000 ton. Dit is die grootste canola-oes wat nόg geproduseer is in die geskiedenis van SA. Die oppervlakteskatting vir canola is 100 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,90 t/ha.

Die verwagte oes vir hawer (ontbytgraan) vir die 2021-seisoen is 80 473 ton en die oppervlakteskatting is 36 250 ton. Die verwagte opbrengs is 2,22 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting onveranderd gelaat op 30 800 ton. Die oppervlakte beplant met soetlupine is 22 000 ha, en die verwagte opbrengs is 1,40 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die vierde produksie­skatting vir wintergewasse vir 2021 op 25 November 2021 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.