OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: preliminary area planted estimate (2021) and sixth production forecast for winter cereals (2020)
Somergewasse: voorlopige oppervlakteskatting (2021) en sesde produksieskatting vir wintergewasse (2020)

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2021  Voorlopige oppervlakteskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions¹
Voorneme¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2021 2021 2020 2020
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 701 500 1 686 100 1 616 300 8 666 310 +5.27
  Yellow maize / Geelmielies 1 075 000 1 059 900 994 500 6 741 870 +8.09
Total Maize / Totale Mielies 2 776 500 2 746 000 2 610 800 15 408 180 +6.35
Sunflower seed / Sonneblomsaad 473 300 480 500 500 300 785 910 -5.40
Soybeans / Sojabone 806 000 785 800 705 000 1 245 500 +14.33
Groundnuts / Grondbone 40 050 38 000 37 500 50 080 +6.80
Sorghum 43 300 44 300 42 500 155 560 +1.88
Dry beans / Droëbone 51 650 54 650 50 150 64 800 +2.99
Total / Totaal 4 190 800 4 149 250 3 946 250 17 710 030 +6.20

¹  As mid October 2020. / Soos middel Oktober 2020.

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2021
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2021

White maize / Witmielies
Area planted   2011-2021   Oppervlakte beplant
White maize area planted: 2011-2021 graph
Yellow maize / Geelmielies
Area planted   2011-2021   Oppervlakte beplant
Yellow maize area planted: 2011-2021 graph
Total maize / Totale mielies
Area planted   2011-2021   Oppervlakte beplant
Total maize area planted: 2011-2021 graph
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted estimate  2021  Voorlopige oppervlakteskatting
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate¹
Finale skatting¹
2021 2020 2020
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
500 3 400 3 900 400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200
Northern Cape / Noord-Kaap
3 500 43 500 47 000 3 400 43 100 46 500 40 460 633 570 674 030
Free State / Vrystaat
925 000 410 000 1 335 000 855 000 365 000 1 220 000 4 745 250 2 208 250 6 953 500
Eastern Cape / Oos-Kaap
6 000 19 600 25 600 5 500 17 000 22 500 35 750 119 000 154 750
KwaZulu-Natal
48 000 55 000 103 000 47 000 55 000 102 000 305 500 434 500 740 000
Mpumalanga
158 000 370 000 528 000 160 000 353 000 513 000 872 000 2 347 450 3 219 450
Limpopo
16 500 21 000 37 500 15 000 18 000 33 000 105 000 126 000 231 000
Gauteng
56 000 52 500 108 500 55 000 50 000 105 000 302 500 325 000 627 500
North West / Noordwes
488 000 100 000 588 000 475 000 90 000 565 000 2 256 250 517 500 2 773 750
Total / Totaal
1 701 500 1 075 000 2 776 500 1 616 300 994 500 2 610 800 8 666 310 6 741 870 15 408 180

¹ 26 November 2020

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2021  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 100 1 200 1 440
Free State / Vrystaat 225 000 260 000 442 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 300 750
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 2 200 2 800 3 920
Limpopo 70 000 65 000 65 000
Gauteng 5 000 4 000 5 600
North West / Noordwes 170 000 167 000 267 200
Total / Totaal 473 300 500 300 785 910
Soybeans / Sojabone
Preliminary area planted estimate  2021  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 800 2 000 7 000
Free State / Vrystaat 380 000 315 000 519 750
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 700 1 500 3 000
KwaZulu-Natal 36 500 35 000 101 500
Mpumalanga 270 000 260 000 416 000
Limpopo 20 000 15 500 48 050
Gauteng 40 000 36 000 70 200
North West / Noordwes 56 000 40 000 80 000
Total / Totaal 806 000 705 000 1 245 500

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate (2021) Voorlopige oppervlakteskatting

Summer field crops – 2021

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Eco­nomic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development.

The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Com­mittee on 25 February 2021, will mainly be based on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gau­teng and North West provinces.

Commercial maize: The preliminary area estimate for maize is 2,776 million ha, which is 6,35% or 165 700 ha more than the 2,611 million ha planted for the previous season, and also 1,11% or 30 500 ha more than the intentions to plant figure of 2,746 million ha released in October 2020.

The preliminary area estimate for white maize is 1,702 million ha, which represents an increase of 5,27% or 85 200 ha compared to the 1,616 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,075 million ha, which is 8,09% or 80 500 ha more than the 994 500 ha planted last season.

Other crops

Please note that only provisional national area planted figures of groundnuts, sorghum and dry beans for the current production season are being released today.

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 473 300 ha, which is 5,40% or 27 000 ha less than the 500 300 ha planted the previous season.

It is estimated that 806 000 ha have been planted to soybeans, which represents an increase of 14,33% or 101 000 ha compared to the 705 000 ha planted last season. This is the highest area planted to soybeans in the history of SA.

For groundnuts, the area estimate is 40 050 ha, which is 6,80% or 2 550 ha more than the 37 500 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum increased slightly by 1,88% or 800 ha, from 42 500 ha to 43 300 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 51 650 ha, which is 2,99% or 1 500 ha more than the 50 150 ha planted for the previous season.


Please note that the revised area estimate and first production forecast for summer field crops for 2021 will be released on 25 February 2021.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2021

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direkto­raat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Depar­tement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling.

Die hersiene aangeplante oppervlakte en produksie­syfers sal deur die Oesskattingskomitee op 25 Fe­bruarie 2021 vrygestel word en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpuma­langa, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,776 miljoen ha, wat 6,35% of 165 700 ha meer is as die 2,611 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 1,11% of 30 500 ha meer as die voornemens om te plant syfer van 2,746 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2020.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,702 miljoen ha, wat 'n toename van 5,27% of 85 200 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,616 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,075 miljoen ha, wat 8,09% of 80 500 ha meer is as die 994 500 ha geplant die vorige seisoen.

Ander gewasse

Let asseblief daarop dat net die nasionale aange­plante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 473 300 ha, wat 5,40% of 27 000 ha minder is as die 500 300 ha aangeplant die vorige seisoen.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 806 000 ha, wat 'n toename van 14,33% of 101 000 ha verteenwoordig vergeleke met die 705 000 ha ge­plant die vorige seisoen. Dit is die hoogste opper­vlakte beplant met sojabone in die geskiedenis van SA.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 40 050 ha, wat 6,80% of 2 550 ha meer is as die 37 500 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het effens toegeneem met 1,88%, van 42 500 ha tot 43 300 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 51 650 ha, wat 2,99% of 1 500 ha meer is as die 50 150 ha geplant vir die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2021, op 25 Februarie 2021 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area planted and sixth production forecast  2020  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2020 2020 2020 2019 2019
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 509 800 2 109 100 2 147 900 540 000 1 535 000 -1.81
Malting barley / Moutgars 141 690 589 846 550 246 131 960 345 000 +7.20
Canola 74 120 166 956 163 256 74 000 95 000 +2.27
Cereal oats / Hawermout 26 200 52 400 47 400 21 000 16 500 +10.55
Total / Totaal 751 810 2 918 302 2 908 802 766 960 1 991 500 +0.33

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2020
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2020

Wheat / Koring
Area planted and sixth production forecast  2020  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2020 2020 2019 2019
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 326 000 1 092 100 325 000 650 000
Northern Cape / Noord-Kaap 37 000 271 950 37 500 262 500
Free State / Vrystaat 94 000 413 600 128 000 326 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 4 000 26 000 3 100 18 150
KwaZulu-Natal 7 800 48 360 7 500 45 750
Mpumalanga 3 000 19 500 4 000 25 200
Limpopo 23 000 147 200 20 000 120 000
Gauteng 1 300 8 190 1 400 8 400
North West / Noordwes 13 700 82 200 13 500 79 000
Total / Totaal 509 800 2 109 100 540 000 1 535 000
Wheat / Koring
Production   2010-2020   Produksie
Wheat production: 2010-2020 graph
Malting barley / Moutgars
Production   2010-2020   Produksie
Malting barley production: 2010-2020 graph
Canola
Production   2010-2020   Produksie
Canola production: 2010-2020 graph

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast for 2020 / Oppervlakte- en sesde produksieskatting vir 2020

Winter cereal crops – 2020

Wheat

The expected production of wheat is 2,109 million tons, which is 1,81% or 38 800 tons less than the previous forecast of 2,148 million tons, whilst the expected yield is 4,14 t/ha. This is the largest expected wheat crop since the 2,130 million tons of the 2008 season.

The expected production in the Western Cape is 1,092 million tons (52%), in the Free State 413 600 tons (20%) and in the Northern Cape 271 950 tons (13%).

Other crops

The production forecast for malting barley is 589 846 tons, which is 7,20% or 39 600 tons more than the previous forecast of 550 246 tons. The area planted is estimated at 141 690 ha, while the expected yield is 4,16 t/ha. This is the largest expected malting barley crop recorded for SA.

The expected canola crop is 166 956 tons, which is 2,27% or 3 700 tons more than the previous forecast of 163 256 tons. The area estimate for canola is 74 120 ha, with an expected yield of 2,25 t/ha. It is also the largest expected canola crop ever recorded for SA.

The expected oats (cereals) crop for 2020 is 52 400 tons, which is 10,55% or 5 000 tons more than the previous forecast of 47 400 tons. The area estimate is 26 200 ha and the expected yield is 2,00 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2020 will be released on 25 February 2021.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2020

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 2,109 miljoen ton, wat 1,81% of 38 800 ton minder is as die vorige skatting van 2,148 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,14 t/ha is. Hierdie is die grootste verwagte koring-oes sedert die 2,130 miljoen ton van die 2008 seisoen.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,092 miljoen ton (52%), in die Vrystaat 413 600 ton (20%) en in die Noord-Kaap 271 950 ton (13%).

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 589 846 ton, wat 7,20% of 39 600 ton meer is as die vorige skatting van 550 246 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 141 690 ha, terwyl die verwagte opbrengs 4,16 t/ha beloop. Dit is die grootste verwagte moutgars-oes wat nog vir SA aangeteken is.

Die verwagte canola-oes is 166 956 ton, wat 2,27% of 3 700 ton meer is as die vorige skatting van 163 256 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 74 120 ha, met 'n verwagte opbrengs van 2,25 t/ha. Dit is ook die grootste verwagte canola-oes wat nog aangeteken is vir SA.

Die verwagte hawer-oes (ontbytgraan) vir die 2020-seisoen is 52 400 ton, wat 10,55% of 5 000 ton meer is as die vorige skatting van 47 400 ton. Die opper­vlakteskatting is 26 200 ha en die verwagte opbrengs is 2,00 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir wintergewasse vir 2020 op 25 Februarie 2021 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.