OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Preliminary area planted estimate for summer crops and area estimate and sixth production forecast for winter cereals / Voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse en oppervlakte en sesde produksieskatting vir wintergewasse

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2018  Voorlopige oppervlakteskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions ¹
Voorneme ¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2018 2018 2017 2017
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 284 700 1 404 100 1 643 100 9 892 750 -21.8
  Yellow maize / Geelmielies 1 024 500 1 066 300 985 500 6 851 250 +4.0
Total Maize / Totale Mielies 2 309 200 2 470 400 2 628 600 16 744 000 -12.2
Sunflower seed / Sonneblomsaad 560 100 665 500 635 750 874 595 -11.9
Soybeans / Sojabone 701 000 720 000 573 950 1 316 370 +22.1
Groundnuts / Grondbone 53 000 65 500 56 000 92 050 -5.4
Sorghum 25 000 43 700 42 350 151 335 -41.0
Dry beans / Droëbone 52 000 60 000 45 050 68 525 +15.4
Total / Totaal 3 700 300 4 025 100 3 981 700 19 246 875 -7.1

¹   As mid-October 2017 / soos middel Oktober 2017.

Note:  Estimate is for calendar year, e.g. production season 2017/18 = 2018
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, bv. produksie-seisoen 2017/18 = 2018

Total maize / Totale mielies
Area planted   2008-2018   Oppervlakte beplant
Graph showing total area planted to maize from 2008 to 2018
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2008-2018   Oppervlakte beplant
Graph showing area planted to sunflower from 2008 to 2018
Soybeans / Sojabone
Area planted   2008-2018   Oppervlakte beplant
Graph showing area planted to soybeans from 2008 to 2018
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted  2018  Voorlopige oppervlakte beplant
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate ¹
Finale skatting ¹
2018 2017 2017
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tons Tons Tons
Western Cape / Wes-Kaap
0 1 500 1 500 200 2 000 2 200 2 000 20 000 22 000
Northern Cape / Noord-Kaap
2 700 43 000 45 700 3 500 45 000 48 500 46 200 657 000 703 200
Free State / Vrystaat
620 000 405 000 1 025 000 805 000 355 000 1 160 000 5 111 750 2 218 750 7 330 500
Eastern Cape / Oos-Kaap
4 000 9 000 13 000 4 400 9 500 13 900 30 800 66 500 97 300
KwaZulu-Natal
40 000 47 000 87 000 50 000 50 000 100 000 350 000 385 000 735 000
Mpumalanga
133 000 330 000 463 000 160 000 330 000 490 000 1 088 000 2 343 000 3 431 000
Limpopo
25 000 22 000 47 000 40 000 24 000 64 000 300 000 192 000 492 000
Gauteng
50 000 62 000 112 000 60 000 60 000 120 000 390 000 408 000 798 000
North West / Noordwes
410 000 105 000 515 000 520 000 110 000 630 000 2 574 000 561 000 3 135 000
Total / Totaal
1 284 000 1 024 500 2 309 200 1 643 100 985 500 2 628 600 9 892 750 6 851 250 16 744 000

¹  28 September 2017

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2018  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2018 2017 2017
Western Cape / Wes-Kaap - - -
Northern Cape / Noord-Kaap 100 250 375
Free State / Vrystaat 310 000 330 000 478 500
Eastern Cape / Oos-Kaap - - -
KwaZulu-Natal - 300 300
Mpumalanga 2 000 2 200 2 420
Limpopo 75 000 90 000 85 500
Gauteng 3 000 3 000 3 000
North West / Noordwes 170 000 210 000 304 500
Total / Totaal 560 100 635 750 874 595
Soybeans / Sojabone
Preliminary area planted estimate  2018  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2018 2017 2017
Western Cape / Wes-Kaap 300 700 1 050
Northern Cape / Noord-Kaap 3 500 3 000 10 500
Free State / Vrystaat 310 000 240 000 504 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 2 000 1 850 2 775
KwaZulu-Natal 35 000 30 500 89 975
Mpumalanga 275 000 241 000 554 300
Limpopo 15 000 8 500 29 750
Gauteng 30 700 25 400 71 120
North West / Noordwes 30 000 23 000 52 900
Total / Totaal 701 000 573 950 1 316 370

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate of summer crops (2018) / Voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse (2018)

Summer field crops – 2018

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Less favorable rainfall and warm temperatures in the western producing areas over the past few weeks prevented producers from planting their intended area with summer crops, especially in the Free State and North West provinces.

The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Committee on 27 February 2018, will mainly be based, on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Northern Cape, Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng and North West provinces.

Commercial maize: The preliminary area estimate for maize is 2,309 million ha, which is 12,15% or 319 400 ha less than the 2,629 million ha planted for the previous season, and also 6,53% or 161 200 ha less than the intentions to plant figure of 2,470 million ha released in October 2017.

The preliminary area estimate for white maize is 1,285 million ha, which represents a decrease of 21,81% or 358 400 ha compared to the 1,643 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,024 million ha, which is 3,96% or 39 000 ha more than the 985 500 ha planted last season.

Other summer crops: Please note that only provisional national area planted figures of groundnuts, sorghum and dry beans for the current production season are being released today.

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 560 100 ha, which is 11,90% or 75 650 ha less than the 635 750 ha planted the previous season. As some producers have not yet finished plantings, mainly because of unfavourable weather conditions, rainfall within the next two weeks can still influence farmers' decisions to plant sunflower seed.

It is estimated that 701 000 ha have been planted to soybeans, which represents an increase of 22,14% or 127 050 ha compared to the 573 950 ha planted last season.

For groundnuts, the area estimate is 53 000 ha, which is 5,36% or 3 000 ha less than the 56 000 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum decreased by 40,97%, from 42 350 ha to 25 000 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 52 000 ha, which is 15,43% or 6 950 ha more than the 45 050 ha planted for the previous season.


Please note that the revised area estimate and first production forecast for summer field crops for 2018 will be released on 27 February 2018.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2018

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye. Minder gunstige reënvalneerslae en warm temperature in die westelike produserende gebiede die afgelope paar weke het produsente verhinder om hul beoogde oppervlakte met somergewasse aan te plant, veral in die Vrystaat en Noordwes provinsies.

Die hersiene aangeplante oppervlakte en produksiesyfers sal deur die Oesskattingskomitee op 27 Februarie 2018 vrygestel word en sal hoofsaaklik, gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Noord-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,309 miljoen ha, wat 12,15% of 319 400 ha minder is as die 2,629 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 6,53% of 161 200 ha minder as die voornemens om te plant syfer van 2,470 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2017.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,285 miljoen ha, wat 'n afname van 21,81% of 358 400 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,643 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,024 miljoen ha, wat 3,96% of 39 000 ha meer is as die 985 500 ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse: Let asseblief daarop dat net die nasionale aangeplante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 560 100 ha, wat 11,90% of 75 650 ha minder is as die 635 750 ha aangeplant die vorige seisoen. Aangesien sommige produsente nog nie klaar geplant is nie, hoofsaaklik weens ongunstige weersomstandighede, kan reënval binne die volgende twee weke steeds produsente se besluite om sonneblomsaad te plant, beïnvloed.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 701 000 ha, wat 'n toename van 22,14% of 127 050 ha verteenwoordig vergeleke met die 573 950 ha geplant die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 53 000 ha, wat 5,36% of 3 000 ha minder is as die 56 000 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 40,97%, van 42 350 ha tot 25 000 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 52 000 ha, wat 15,43% of 6 950 ha meer is as die 45 050 ha geplant vir die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2018, op 27 Februarie 2018 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area plasted estimate and sixth production forecast  2017  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2017 2017 2017 2016 2016
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  Wheat / Koring 491 600 1 475 450 1 475 450 508 365 1 910 000 -
  Malting barley / Moutgars 91 380 307 064 298 564 88 695 355 000 +2.8
Canola 84 000 93 468 92 400 68 075 105 000 +1.2
Total / Totaal 666 980 1 875 982 1 866 414 665 135 2 370 000 +0.5

Note:  Estimate is for calendar year, e.g. production season 2017/18 = 2017
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, bv. produksie-seisoen 2017/18 = 2017

Wheat / Koring
Area planted estimate and sixth production forecast  2017  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2017 2017 2016 2016
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 326 000 586 800 323 000 1 098 200
Northern Cape / Noord-Kaap 38 000 304 000 35 000 266 000
Free State / Vrystaat 80 000 296 000 110 000 308 460
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 900 9 500 2 200 11 000
KwaZulu-Natal 7 500 42 750 6 500 37 050
Mpumalanga 4 000 25 200 2 300 13 800
Limpopo 20 000 126 000 17 000 103 700
Gauteng 700 4 200 365 2 190
North West / Noordwes 13 500 81 000 12 000 69 600
Total / Totaal 491 600 1 475 450 508 365 1 910 000
Wheat / Koring
Production   2018   Produksie
Graph showing production for 2018 wheat
Malting barley / Moutgars
Production   2018   Produksie
Graph depicting production of malting barley for 2018
Canola
Production   2018   Produksie
Graph showing canola production for 2018

Winter crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast of winter crops  January 30 Januarie 2018  Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting van wintergewasse

2017 production season

Wheat: The expected commercial production of wheat remained unchanged at 1,475 million tons, with an expected yield of 3,00 t/ha.

The area estimate for wheat is 491 600 ha.

Other crops: The production forecast for malting barley is 307 064 tons, which is 2,85% or 8 500 tons more than the previous forecast of 298 564 tons. The area planted is estimated at 91 380 ha, while the expected yield is 3,36 t/ha.

The expected canola crop was adjusted slightly upwards by 1,16% or 1 068 tons to 93 468 tons. The area estimate for canola is 84 000 ha, with an expected yield of 1,11 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2017 will be released on 27 Fe­bruary 2018.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

2017 produksieseisoen

Koring: Die verwagte kommersiële produksie vir koring is onver­anderd gelaat op 1,475 miljoen ton, met 'n verwagte opbrengs van 3,00 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir koring is 491 600 ha.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 307 064 ton, wat 2,85% of 8 500 ton meer is as die vorige skatting van 298 564 ton. Die oppervlakte beplant is beraam op 91 380 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,36 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is effens opwaarts aange­pas met 1,16% of 1 068 ton na 93 468 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 84 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,11 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir winter­gewasse vir 2017 op 27 Februarie 2018 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.