OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: preliminary area planted (2023) and sixth production forecast for winter cereals (2022)
Voorlopige somergewasse (2023) en sesde wintergewasse (2022) oppervlakteskattings

Summer crops / Somergewasse
Area planted and final production estimate  2022  Oppervlakte- en finale produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions ¹
Voorneme ¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2023 2023 2022 2022
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 476 000 1 502 000 1 575 000 7 789 750 -6.29
  Yellow maize / Geelmielies 1 068 000 1 089 000 1 048 000 7 597 450 +1.91
Total Maize / Totale Mielies 2 544 000 2 591 000 2 623 000 15 387 200 -3.01
Sunflower seed / Sonneblomsaad 568 550 580 500 670 700 845 550 -15.23
Soybeans / Sojabone 1 099 500 1 075 000 925 300 2 201 000 +18.83
Groundnuts / Grondbone 31 200 34 500 43 400 49 000 -28.11
Sorghum 34 000 33 100 37 200 103 140 -8.60
Dry beans / Droëbone 34 500 37 200 42 900 52 590 -19.58
Total / Totaal 4 311 750 4 351 300 4 342 500 18 638 480 -0.71

¹ As mid October 2022. / Soos middel Oktober 2022.

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2022/2023 = 2023
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2022/2023 = 2023

Total maize / Totale mielies
Area planted   2010-2023   Oppervlakte beplant
Graph of the yield of Maize for 2010-2023
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2010-2023   Oppervlakte beplant
Yield of sunflower seed graph for 2010-2023
Soybeans / Sojabone
Area planted   2010-2023   Oppervlakte beplant
Graph for the yield of soybeans for 2010-2023
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted estimate  2023  Voorlopige oppervlakteskatting
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate ¹
Finale skatting ¹
2023 2022 2022
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
250 3 500 3 750 500 3 500 4 000 4 750 32 900 37 650
Northern Cape / Noord-Kaap
1 000 43 500 44 500 3 000 42 000 45 000 36 000 672 000 708 000
Free State / Vrystaat
750 000 412 000 1 162 000 826 500 398 000 1 224 500 3 801 900 2 547 200 6 349 100
Eastern Cape / Oos-Kaap
5 750 25 000 30 750 6 000 20 500 26 500 40 800 157 850 198 650
KwaZulu-Natal
49 000 62 000 111 000 52 000 59 000 111 000 322 400 489 700 812 100
Mpumalanga
154 000 350 000 504 000 165 000 350 000 515 000 1 072 500 2 537 500 3 610 000
Limpopo
16 000 20 000 36 000 15 500 25 000 40 500 102 300 202 500 304 800
Gauteng
55 000 52 000 107 000 56 500 56 000 112 500 361 600 403 200 764 800
North West / Noordwes
445 000 100 000 545 000 450 000 94 000 544 000 2 047 500 554 600 2 602 100
Total / Totaal
1 476 000 1 068 000 2 544 000 1 575 000 1 048 000 2 623 000 7 789 750 7 597 450 15 387 200
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2023  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2023 2022 2022
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 100 2 500 6 250
Free State / Vrystaat 300 000 357 000 499 800
Eastern Cape / Oos-Kaap 100 300 750
KwaZulu-Natal 150
Mpumalanga 5 000 3 500 5 250
Limpopo 108 000 110 000 77 000
Gauteng 2 200 2 400 3 000
North West / Noordwes 152 000 195 000 253 500
Total / Totaal 568 550 670 700 845 550
Soybeans / Sojabone
Preliminary area planted estimate  2023  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2023 2022 2022
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 000 800 3 000
Free State / Vrystaat 540 000 415 000 892 250
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 500 3 000 9 000
KwaZulu-Natal 44 000 39 000 146 250
Mpumalanga 310 000 300 000 705 000
Limpopo 26 000 22 500 76 500
Gauteng 50 000 45 000 99 000
North West / Noordwes 125 000 100 000 270 000
Total / Totaal 1 099 500 925 300 2 201 000

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate (2023) Voorlopige oppervlakteskatting

Summer field crops – 2023

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey con­ducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development. Please note that the area planted to crops refers to the area already planted for all purposes, including grain, silage and crop damaged area(s).

Commercial maize

The preliminary area estimate for maize is 2,544 million ha, which is 3,01% or 79 000 ha less than the 2,623 million ha planted for the previous season, and also 1,81% or 47 000 ha less than the intentions to plant figure of 2,591 million ha released in October 2022.

The preliminary area estimate for white maize is 1,476 million ha, which represents a decrease of 6,29% or 99 000 ha compared to the 1,575 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,068 million ha, which is 1,91% or 20 000 ha less than the 1,048 million ha planted last season.

Other summer crops

Please note that only provisional national area planted figures of groundnuts, sorghum and dry beans for the current production season are being released today.

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 568 550 ha, which is 15,23% or 102 150 ha less than the 670 700 ha planted the previous season.

It is estimated that 1,1 million ha have been planted to soybeans, which represents an increase of 18,83% or 174 200 ha compared to the 925 300 ha planted last season. This is the highest area planted to soybeans in the history of SA.

For groundnuts, the area estimate is 31 200 ha, which is 28,11% or 12 200 ha less than the 43 400 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum decreased by 8,60% or 3 200 ha, from 37 200 ha to 34 000 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 34 500 ha, which is 19,58% or 8 400 ha less than the 42 900 ha planted for the previous season.


The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Com­mittee on 28 February 2023, will mainly be based on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gau­teng and North West provinces.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2023

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direkto­raat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die De­partement van Landbou, Grondhervorming en Lan­delike Ontwikkeling. Neem asseblief kennis dat die oppervlakte aangeplant met gewasse na die area verwys wat alreeds vir alle doeleindes geplant is, insluitende vir graan, kuilvoer en gewas beskadigde area(s).

Kommersiële mielies

Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,544 miljoen ha, wat 3,01% of 79 000 ha minder is as die 2,623 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 1,81% of 47 000 ha minder as die voornemens om te plant syfer van 2,591 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2022.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,476 miljoen ha, wat 'n afname van 6,29% of 99 000 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,575 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,068 miljoen ha, wat 1,91% of 20 000 ha minder is as die 1,048 miljoen ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse

Let asseblief daarop dat net die nasionale aange­plante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 568 550 ha, wat 15,23% of 102 150 ha minder is as die 670 700 ha aangeplant die vorige seisoen.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 1,1 miljoen ha, wat 'n toename van 18,83% of 174 200 ha verteenwoordig vergeleke met die 925 300 ha ge­plant die vorige seisoen. Dit is die hoogste opper­vlakte beplant met sojabone in die geskiedenis van SA.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 31 200 ha, wat 28,11% of 12 200 ha minder is as die 43 400 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 8,60% of 3 200 ha, van 37 200 ha tot 34 000 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 34 500 ha, wat 19,58% of 8 400 ha minder is as die 42 900 ha geplant vir die vorige seisoen.


Die hersiene aangeplante oppervlakte en produk­siesyfers sal deur die Oesskattingskomitee op 28 Fe­bruarie 2023 vrygestel word en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpuma­langa, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area planted estimate and sixth production forecast  2022  Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2022 2022 2022 2021 2021
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 566 800 2 176 540 2 248 795 523 500 2 285 000 -3.21
Barley / Gars 101 000 337 650 356 850 94 730 334 000 -5.38
Canola 123 510 210 530 210 530 100 000 198 100
Oats / Hawer 27 000 33 800 37 700 36 250 59 000 -10.34
Sweet lupins / Soetlupine 21 000 15 750 15 750 22 000 28 600

Note: Estimate is for calendar year, for example production season 2022/23 = 2022
Nota: Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2022/23 = 2022

Wheat / Koring
Area planted estimate and sixth production forecast  2022  Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2022 2022 2021 2021
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 360 000 954 000 360 000 1 260 000
Northern Cape / Noord-Kaap 47 000 343 100 35 500 275 125
Free State / Vrystaat 96 000 460 800 70 000 360 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 6 000 40 200 3 800 25 080
KwaZulu-Natal 9 200 60 720 8 500 56 950
Mpumalanga 4 000 27 600 4 100 28 300
Limpopo 29 000 188 500 26 500 176 220
Gauteng 1 100 7 370 1 100 7 425
North West / Noordwes 14 500 94 250 14 000 95 900
Total / Totaal 566 800 2 176 540 523 500 2 285 000
Wheat / Koring
Production   2010-2022   Produksie
Production of wheat: 2010-2022 graph
Barley / Moutgars
Production   2010-2022   Produksie
Production of barley: 2010-2022 graph
Canola
Production   2010-2022   Produksie
Production of canola: 2010-2022 graph

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast for 2022 / Oppervlakteskatting en sesde produksieskatting vir 2022

Winter cereal crops – 2022

Wheat

The expected production of wheat is 2,176 million tons, which is 3,21% or 72 255 tons less than the previous forecast of 2,249 million tons, whilst the expected yield is 3,84 t/ha.

The expected production in the Western Cape is 954 000 tons (44%), in the Free State 460 800 tons (21%) and in the Northern Cape 343 100 tons (16%).

The area estimate for wheat is 566 800 ha. An estimated 360 000 ha or 64% is planted in the Western Cape, 96 000 ha or 17% in the Free State and 47 000 ha or 8% in the Northern Cape.

Other crops

The production forecast for barley decreased by 5,38% or 19 200 tons from 356 850 tons to 337 650 tons. The area planted is estimated at 101 000 ha, while the expected yield is 3,34 t/ha.

The expected canola crop remained unchanged at 210 530 tons. The area estimate for canola is 123 510 ha, with an expected yield of 1,70 t/ha.

The expected crop for oats for the 2022 season is 33 800 tons and the area planted is 27 000 ha. The expected yield is 1,25 t/ha.

In the case of sweet lupines, the production forecast remained unchanged at 15 750 tons. The area estimate of sweet lupines is 21 000 ha, with an expected yield of 0,75 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2022 will be released on 28 February 2023.

Information is available online at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2022

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 2,176 miljoen ton, wat 3,21% of 72 255 ton minder is as die vorige skatting van 2,249 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,84 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 954 000 ton (44%), in die Vrystaat 460 800 ton (21%) en in die Noord-Kaap 343 100 ton (16%).

Die oppervlakteskatting vir koring is 566 800 ha. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 360 000 ha of 64%, die Vrystaat is 96 000 ha of 17% en 47 000 ha of 8% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir gars is verminder met 5,38% of 19 200 ton van 356 850 ton na 337 650 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 101 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,34 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is onveranderd gelaat op 210 530 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 123 510 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,70 t/ha.

Die verwagte oes vir hawer vir die 2022-seisoen is 33 800 ton en die oppervlakteskatting is 27 000 ton. Die verwagte opbrengs is 1,25 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting onveranderd gelaat op 15 750 ton. Die oppervlakte beplant met soetlupine is 21 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 0,75 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir wintergewasse vir 2022 op 28 Februarie 2023 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar aanlyn by die Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 14:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.