OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Summer crops: intentions to plant 2021 and ninth production forecast for 2020, production estimate for non-commercial maize and third production forecast for winter cereals (2020)
Somergewasse: 2021 voorneme om te plant, negende produksieskatting vir 2020, voorlopige oppervlakte- en produksieskatting vir nie-kommersiële mielies en derde produksieskatting vir wintergewasse (2020)

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant  2021  Voorneme om te plant
Crop / Gewas Intentions
Voorneme
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Change
Verandering
2021 2020 2020
Ha Ha Tons %
As mid October 2020 / soos middel Oktober 2020 As on 28 October 2020 / soos op 28 Oktober 2020
(A) (B) (C) (A) ÷ (B)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 686 100 1 616 300 8 746 310 +4.32
  Yellow maize / Geelmielies 1 059 900 994 500 6 673 910 +6.58
Maize / Mielies 2 746 000 2 610 800 15 420 220 +5.18
Sunflower seed / Sonneblomsaad 480 500 500 300 785 910 -3.96
Soybeans / Sojabone 785 800 705 000 1 261 250 +11.46
Groundnuts / Grondbone 38 000 37 500 50 080 +1.33
Sorghum 44 300 42 500 153 935 +4.24
Dry beans / Droëbone 54 650 50 150 64 800 +8.97
Total / Totaal 4 149 250 3 946 250 17 736 195 +5.14

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2021
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2021

Total maize / Totale mielies
Area planted   2011-2021   Oppervlakte beplant
Total maize area planted: 2011-2021 graph
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2011-2021   Oppervlakte beplant
Sunflower seed area planted: 2011-2021 graph
Soybeans / Sojabone
Area planted   2011-2021   Oppervlakte beplant
Soybean area planted: 2011-2021 graph
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Intentions to plant  2021  Voorneme om te plant
Intentions (area planted)
Voorneme (oppervlakte beplant)
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
2021 2020 2020
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
500 3 400 3 900 400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200
Northern Cape / Noord-Kaap
3 500 42 000 45 500 3 400 43 100 46 500 40 460 629 260 669 720
Free State / Vrystaat
905 000 412 000 1 317 000 855 000 365 000 1 220 000 4 788 000 2 171 750 6 959 750
Eastern Cape / Oos-Kaap
4 600 20 000 24 600 5 500 17 000 22 500 35 750 119 000 154 750
KwaZulu-Natal
48 000 52 500 100 500 47 000 55 000 102 000 305 500 434 500 740 000
Mpumalanga
170 000 360 000 530 000 160 000 353 000 513 000 880 000 2 329 800 3 209 800
Limpopo
16 500 20 000 36 500 15 000 18 000 33 000 105 000 126 000 231 000
Gauteng
56 000 50 000 106 000 55 000 50 000 105 000 308 000 320 000 628 000
North West / Noordwes
482 000 100 000 582 000 475 000 90 000 565 000 2 280 000 513 000 2 793 000
Total / Totaal
1 686 100 1 059 900 2 746 000 1 616 300 994 500 2 610 800 8 746 310 6 673 910 15 420 220

¹  28 October/Oktober 2020

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Intentions to plant  2021  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast ¹
Negende skatting ¹
Ha Ha Tons
2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 100 1 200 1 440
Free State / Vrystaat 230 000 260 000 442 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 300 750
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 2 500 2 800 3 920
Limpopo 75 000 65 000 65 000
Gauteng 3 900 4 000 5 600
North West / Noordwes 168 000 167 000 267 200
Total / Totaal 480 500 500 300 785 910

¹  28 October/Oktober 2020

Soybeans / Sojabone
Intentions to plant  2021  Voorneme om te plant
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth estimate ¹
Negende skatting ¹
Ha Ha Tons
2021 2020 2020
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 800 2 000 7 000
Free State / Vrystaat 375 000 315 000 535 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 500 1 500 3 000
KwaZulu-Natal 35 500 35 000 101 500
Mpumalanga 267 000 260 000 416 000
Limpopo 20 000 15 500 48 050
Gauteng 40 000 36 000 70 200
North West / Noordwes 45 000 40 000 80 000
Total / Totaal 785 800 705 000 1 261 250

¹  28 October/Oktober 2020

Summer crops / Somergewasse
Intentions to plant (2021) Voorneme om te plant

Producers intentions to plant summer crops are based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development and reflects the position as at the middle of October 2020.

According to the results of the survey, commercial producers intend to plant 2,746 million ha of maize for 2021, which is 5,18% or 135 200 ha more than the 2,611 million ha planted last season.

The figures show that producers intend to plant 1,686 million ha to white maize, which is 69 800 ha (4,32%) more than in the previous season. In the case of yellow maize, the expected plantings are 1,060 million ha, which is 65 400 ha (6,58%) more than in the previous season.

In the case of sunflower seed, the expected area planted is estimated at 480 500 ha, which is 3,96% or 19 800 ha less than the 500 300 ha planted last season.

The intended plantings of soybeans shows an increase of 11,46% or 80 800 ha compared to the previous season – from 705 000 ha to 785 800 ha.

The expected plantings of groundnuts will increase by 1,33% or 500 ha, from 37 500 ha to 38 000 ha.

The intended plantings of sorghum is expected to increase by 4,24% or 1 800 ha to 44 300 ha, compared to the previous season.

The expected plantings of dry beans is estimated at 54 650 ha, which is 8,97% or 4 500 ha more than in the previous season.


Please note that the preliminary area planted estimate for summer grains for 2021 will be released on 28 January 2021.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Produsente se voorneme om somergewasse te plant is gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2020.

Volgens die resultate van die opname, is kommer­siële produsente van voorneme om 2,746 miljoen ha mielies vir 2021 te plant, wat 5,18% of 135 200 ha meer is as die 2,611 miljoen ha aangeplant verlede seisoen.

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,686 miljoen ha witmielies aan te plant, wat 69 800 ha (4,32%) meer is as in die vorige seisoen. In die geval met geelmielies is die verwagte aanplantings 1,060 miljoen ha, wat 65 400 ha (6,58%) meer is as in die vorige seisoen.

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 480 500 ha, wat 3,96% of 19 800 ha minder is as die 500 300 ha aangeplant verlede seisoen.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon 'n toe­name van 11,46% of 80 800 ha, in vergelyking met die vorige seisoen – vanaf 705 000 ha tot 785 800 ha.

Die verwagte aanplantings van grondbone gaan toeneem met 1,33% of 500 ha, van 37 500 ha tot 38 000 ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting toeneem met 4,24% of 1 800 ha na 44 300 ha, in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word beraam op 54 650 ha, wat 8,97% of 4 500 ha meer is as in die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die voorlopige opper­vlakteskatting vir somergewasse vir 2021 op 28 Januarie 2021 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Summer crops / Somergewasse
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Eighth forecast
Agtste skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2020 2020 2020 2019 2019
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 616 300 8 746 310 8 801 760 1 298 400 5 545 000 -0.63
  Yellow maize / Geelmielies 994 500 6 673 910 6 620 360 1 002 100 5 730 000 +0.81
Total Maize / Totale Mielies 2 610 800 15 420 220 15 422 120 2 300 500 11 275 000 -0.01
Sunflower seed / Sonneblomsaad 500 300 785 910 785 910 515 350 678 000
Soybeans / Sojabone 705 000 1 261 250 1 261 250 730 500 1 170 345
Groundnuts / Grondbone 37 500 50 080 50 080 20 050 19 400
Sorghum 42 500 153 935 150 885 50 500 127 000 +2.02
Dry beans / Droëbone 50 150 64 800 64 800 59 300 66 355
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Total maize / Totaal mielies 297 460 543 545 543 545 296 000 549 180
Maize: Commercial + Non-commercial maize / Mielies: Kommersieël + Nie-kommersiële mielies
Total maize RSA Totaal mielies 2 908 260 15 963 765 15 965 665 2 596 500 11 824 180 -0.01

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2019/2020 = 2020
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2019/2020 = 2020

Total maize / Totale mielies
Production   2010-2020   Produksie
Total maize production: 2010-2020 graph
White maize / Witmielies
Production   2010-2020   Produksie
White maize production: 2010-2020 graph
Yellow maize / Geelmielies
Production   2010-2020   Produksie
Yellow maize production: 2010-2020 graph
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2020 2020 2019 2019
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap
400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200 400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200
Northern Cape / Noord-Kaap
3 400 43 100 46 500 40 460 629 260 669 720 3 400 43 500 46 900 39 500 630 750 670 250
Free State / Vrystaat
855 000 365 000 1 220 000 4 788 000 2 171 750 6 959 750 650 000 380 000 1 030 000 2 795 000 1 758 000 4 553 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
5 500 17 000 22 500 35 750 119 000 154 750 3 800 10 200 14 000 23 000 69 750 92 750
KwaZulu-Natal
47 000 55 000 102 000 305 500 434 500 740 000 45 000 54 000 99 000 270 000 399 600 669 600
Mpumalanga
160 000 353 000 513 000 880 000 2 329 800 3 209 800 145 000 338 000 483 000 797 500 1 977 300 2 774 800
Limpopo
15 000 18 000 33 000 105 000 126 000 231 000 12 800 18 000 30 800 83 200 117 000 200 200
Gauteng
55 000 50 000 105 000 308 000 320 000 628 000 48 000 60 000 108 000 259 200 348 000 607 200
North West / Noordwes
475 000 90 000 565 000 2 280 000 513 000 2 793 000 390 000 95 000 485 000 1 274 000 399 000 1 673 000
Total / Totaal
1 616 300 994 500 2 610 800 8 746 310 6 673 910 15 420 220 1 298 400 1 002 100 2 300 500 5 545 000 5 730 000 11 275 000
Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2020 2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 200 1 440 950 1 140
Free State / Vrystaat 260 000 442 000 270 000 391 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 300 750 100 260
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 2 800 3 920 4 500 4 500
Limpopo 65 000 65 000 61 000 61 000
Gauteng 4 000 5 600 3 800 3 800
North West / Noordwes 167 000 267 200 175 000 215 800
Total / Totaal 500 300 785 910 515 350 678 000
Soybeans / Sojabone
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2020 2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap 100 10
Northern Cape / Noord-Kaap 2 000 7 000 1 550 5 425
Free State / Vrystaat 315 000 535 500 301 000 391 300
Eastern Cape / Oos-Kaap 1 500 3 000 1 150 1 380
KwaZulu-Natal 35 000 101 500 33 000 99 000
Mpumalanga 260 000 416 000 310 000 511 500
Limpopo 15 500 48 050 16 200 46 980
Gauteng 36 000 70 200 31 500 66 150
North West / Noordwes 40 000 80 000 36 000 48 600
Total / Totaal 705 000 1 261 250 730 500 1 170 345
Groundnuts / Grondbone
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2020 2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 1 200 2 580 1 200 2 520
Free State / Vrystaat 11 000 15 400 8 000 9 775
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal
Mpumalanga
Limpopo 2 900 5 220 1 850 3 530
Gauteng
North West / Noordwes 22 400 26 880 9 000 3 575
Total / Totaal 37 500 50 080 20 050 19 400
Dry beans / Droëbone
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2020 2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap 100 150 100 180
Northern Cape / Noord-Kaap 350 700 1 000 1 400
Free State / Vrystaat 24 000 30 000 27 000 28 350
Eastern Cape / Oos-Kaap 200 300 400 720
KwaZulu-Natal 2 900 3 480 3 500 4 025
Mpumalanga 6 600 8 250 7 500 6 750
Limpopo 8 400 13 440 7 800 12 480
Gauteng 600 780 1 500 1 950
North West / Noordwes 7 000 7 700 10 500 10 500
Total / Totaal 50 150 64 800 59 300 66 355
Sorghum
Area planted and ninth production forecast  2020  Oppervlakte- en negende produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Ninth forecast
Negende skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Ha Tons Ha Tons
2020 2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap
Free State / Vrystaat 8 000 34 400 8 000 23 600
Eastern Cape / Oos-Kaap
KwaZulu-Natal 1 200 4 200 500 1 500
Mpumalanga 8 500 45 900 7 500 36 000
Limpopo 16 000 40 000 25 000 46 125
Gauteng 300 960 1 000 3 200
North West / Noordwes 8 500 28 475 8 500 16 575
Total / Totaal 42 500 153 935 50 500 127 000

Summer crops / Somergewasse
Area estimate and ninth production forecast (2020) Oppervlakte- en negende produksieskatting

Summer field crops – 2020

Commercial maize: The size of the expected com­mercial maize crop has been set at 15,420 million tons, which is 0,01% or 1 900 tons less than the previous forecast of 15,422 million tons. The area estimate for maize is 2,611 million ha, while the expected yield is 5,91 t/ha.

The estimated maize crop is 37% bigger than the 2019 crop. The three main maize producing areas, namely the Free State, Mpumalanga and North West pro­vinces are expected to produce 84% of the 2020 crop.

The area estimate for white maize is 1,616 million ha and for yellow maize the area estimate is 994 500 ha.

The production forecast of white maize is 8,746 million tons, which is 0,63% or 55 450 tons less than the 8,802 million tons of the previous forecast. The yield for white maize is 5,41 t/ha. The production forecast of yellow maize is 6,674 million tons, which is 0,81% or 53 550 tons more than the 6,620 million tons of the previous forecast. The yield for yellow maize is 6,71 t/ha.

Sunflower seed: The production forecast for sunflower seed remained unchanged at 785 910 tons. The area estimate for sunflower seed is 500 300 ha, while the expected yield is 1,57 t/ha.

Other crops

The production forecast for soybeans also remained unchanged at 1,261 million tons. The estimated area planted to soybeans is 705 000 ha and the expected yield is 1,79 t/ha.

The expected groundnut crop remained unchanged at 50 080 tons. The area estimate is 37 500 ha, with an expected yield of 1,34 t/ha.

The production forecast for sorghum is 153 935 tons, which is 2,02% or 3 050 tons more than the 150 885 tons of the previous forecast. The area estimate for sorghum is 42 500 ha and the expected yield is 3,62 t/ha.

In the case of dry beans, the production forecast remained unchanged at 64 800. The area estimate of dry beans is 50 150 ha, with an expected yield of 1,29 t/ha.


Please note that the final production estimate for summer field crops for 2020 will be released on 26 November 2020.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2020

Kommersiële mielies: Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 15,420 miljoen ton gestel, wat 0,01% of 1 900 ton minder is as die vorige skatting van 15,422 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,611 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,91 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 37% groter as die 2019-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 84% van die 2020-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,616 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 994 500 ha.

Die produksieskatting van witmielies is 8,746 miljoen ton, wat 0,63% of 55 450 ton minder is as die 8,802 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,41 t/ha. Die produksieskatting van geelmielies is 6,674 miljoen ton, wat 0,81% of 53 550 ton meer as die 6,620 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,71 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonne­blomsaad is onveranderd gelaat op 785 910 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 500 300 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,57 t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is ook onver­anderd gelaat op 1,261 miljoen ton Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 705 000 ha en die verwagte opbrengs is 1,79 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onverander gelaat op 50 080 ton. Die oppervlakteskatting is 37 500 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,34 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 153 935 ton, wat 2,02% of 3 050 ton meer is as die 150 885 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 42 500 ha, en die verwagte opbrengs is 3,62 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 64 800 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 50 150 ha, en die verwagte opbrengs is 1,29 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir somergewasse vir 2020, op 26 November 2020 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Preliminary area planted and production estimate  2020  Voorlopige oppervlakte- en produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Production
produksie
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2020 2020 2019 2019
Ha Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (B) ÷ (D)
Non-commercial agriculture / Nie-kommersiële landbou
  White maize / Witmielies 221 945 375 295 221 300 379 460 -1.10
  Yellow maize / Geelmielies 75 515 168 250 74 700 169 720 -0.87
Maize / mielies 297 460 543 545 296 000 549 180 -1.03

The preliminary area planted to maize in the non-commercial agricultural sector is estimated at 297 460 ha, which represents a slight increase of 0,49%, compared to the 296 000 ha of the previous season. The expected maize crop for this sector is 543 545 tons, which is 1,03% less than the 549 180 tons of last season. It is important to note that about 40% of the maize produced in the non-commercial sector, is planted in the Eastern Cape, followed by KwaZulu-Natal with 27%.

Die voorlopige oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 297 460 ha, wat 'n effense toename van 0,49 % verteenwoordig in vergelyking met die 296 000 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 543 545 ton, wat 1,03% minder is as die 549 180 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 40% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 27%.

Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Area   2000-2020   Oppervlakte
Graph of non-commercial maize area (2000-2020)
Non-commercial maize / Nie-kommersiële mielies
Production   2000-2020   Produksie
Non-commercial maize production (2000-2020) graph
Winter cereals / Wintergewasse
Area planted and third production forecast  2020  Oppervlakte- en derde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Second forecast
Tweede skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2020 2020 2020 2019 2019
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 509 800 2 134 990 2 024 030 540 000 1 535 000 +5.48
Malting barley / Moutgars 141 690 526 706 520 106 131 960 345 000 +1.27
Canola 74 120 137 356 126 520 74 000 95 000 +8.56
Cereal oats / Hawermout 26 200 47 400 44 900 21 000 16 500 +5.57

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2020/2021 = 2020
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2020/2021 = 2020

Wheat / Koring
Area planted and third production forecast  2020  Oppervlakte- en derde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Third forecast
Derde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2020 2020 2019 2019
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 326 000 1 092 100 325 000 650 000
Northern Cape / Noord-Kaap 37 000 277 500 37 500 262 500
Free State / Vrystaat 94 000 432 400 128 000 326 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 4 000 24 800 3 100 18 150
KwaZulu-Natal 7 800 48 360 7 500 45 750
Mpumalanga 3 000 19 500 4 000 25 200
Limpopo 23 000 147 200 20 000 120 000
Gauteng 1 300 8 190 1 400 8 400
North West / Noordwes 13 700 84 940 13 500 79 000
Total / Totaal 509 800 2 134 990 540 000 1 535 000
Wheat / Koring
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted to wheat (2010-2020)
Malting barley / Moutgars
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted to malting barley (2010-2020)
Canola
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted to canola (2010-2020)

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and third production forecast for 2020 / Oppervlakte- en derde produksieskatting vir 2020

Winter cereal crops – 2020

Wheat

The expected production of wheat is 2,135 million tons, which is 5,48% or 110 960 tons more than the previous forecast of 2,024 million tons, whilst the expected yield is 4,19 t/ha. This is the largest expected wheat crop since the 2,427 million tons of the 2002 season.

The expected production in the Western Cape is 1,092 million tons (51%), in the Free State 432 400 tons (20%) and in the Northern Cape 277 500 tons (13%).

Other crops

The production forecast for malting barley is 526 706 tons, which is 1,27% or 6 600 tons more than the previous forecast of 520 106 tons. The area planted is estimated at 141 690 ha, while the expected yield is 3,72 t/ha.

The expected canola crop is 137 356 tons, which is 8,56% or 10 836 tons more than the previous forecast of 126 520 tons. The area estimate for canola is 74 120 ha, with an expected yield of 1,85 t/ha.

The expected oats (cereals) crop for 2020 is 47 400 tons. The area estimate is 26 200 ha and the expected yield is 1,81 t/ha.


Please note that the fourth production forecast for winter cereals for 2020 will be released on 26 November 2020.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2020

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 2,134 miljoen ton, wat 5,48% of 110 960 ton meer is as die vorige skatting van 2,024 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,19 t/ha is. Hierdie is die grootste verwagte koring-oes sedert die 2,427 miljoen ton van die 2002 seisoen.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,092 miljoen ton (51%), in die Vrystaat 432 400 ton (20%) en in die Noord-Kaap 277 500 ton (13%).

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 526 706 ton, wat 1,27% of 6 600 ton meer is as die vorige skatting van 520 106 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 141 690 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,72 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is 137 356 ton, wat 8,56% of 10 836 ton meer is as die vorige skatting van 126 520 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 74 120 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,85 t/ha.

Die verwagte hawer-oes (ontbytgraan) vir die 2020-seisoen is 47 400 ton. Die oppervlakteskatting is 26 200 ha en die verwagte opbrengs is 1,81 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die vierde produksie­skatting vir wintergewasse vir 2020 op 26 November 2020 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.