OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Preliminary area planted for summer crops (2020) and sixth production forecast winter cereals (2019) / Voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse (2020) en sesde produksieskatting wintergewasse (2019).

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2020  Voorlopige oppervlakteskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions¹
Voorneme¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2020 2020 2019 2019 2019 vs 2018
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 514 800 1 431 900 1 298 400 5 538 240 +16.67
  Yellow maize / Geelmielies 1 020 500 1 087 400 1 002 100 5 719 610 +1.84
Total Maize / Totale Mielies 2 535 300 2 519 300 2 300 500 11 257 850 +10.21
Sunflower seed / Sonneblomsaad 551 500 538 500 515 350 680 940 +7.01
Soybeans / Sojabone 757 000 745 500 730 500 1 170 345 +3.63
Groundnuts / Grondbone 37 100 48 000 20 050 20 030 +85.04
Sorghum 36 300 43 100 50 500 130 875 -28.12
Dry beans / Droëbone 51 450 52 500 59 300 66 355 -13.24
Non-commercial maize / Nie-Kommersiële mielies
Total / Totaal 3 968 650 3 946 900 3 676 200 13 326 395 +7.96

¹  Soos middel Oktober 2019 / As mid October 2019

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2019/2020 = 2020
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2019/2020 = 2020

Total maize 2020 Totale mielies
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted: total maize 2010-2020
White maize 2020 Witmielies
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted: white maize 2010-2020
Yellow maize 2020 Geelmielies
Area planted   2010-2020   Oppervlakte beplant
Area planted: yellow maize 2010-2020
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Area planted and final production forecast  2020  Oppervlakte- en finale produksieskatting
Preliminary area planted
Oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate ¹
Finale skatting ¹
2020 2019 2019
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tons Tons Tons
Western Cape / Wes-Kaap
400 3 400 3 800 400 3 400 3 800 3 600 30 600 34 200
Northern Cape / Noord-Kaap
3 400 43 100 46 500 3 400 43 500 46 900 39 440 630 750 670 190
Free State / Vrystaat
800 000 395 000 1 195 000 650 000 380 000 1 030 000 2 795 000 1 748 000 4 543 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
4 000 16 000 20 000 3 800 10 200 14 000 22 800 69 360 92 160
KwaZulu-Natal
45 000 51 000 96 000 45 000 54 000 99 000 270 000 399 600 669 600
Mpumalanga
162 000 356 000 518 000 145 000 338 000 483 000 797 500 1 977 300 2 774 800
Limpopo
20 000 16 000 36 000 12 800 18 000 30 800 83 200 117 000 200 200
Gauteng
55 000 55 000 110 000 48 000 60 000 108 000 259 200 348 000 607 200
North West / Noordwes
425 000 85 000 510 000 390 000 95 000 485 000 1 267 500 399 000 1 666 500
Total / Totaal
1 514 800 1 020 500 2 535 300 1 298 400 1 002 100 2 300 500 5 538 240 5 719 610 11 257 850

¹ 26 November 2019

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Preliminary area planted estimate  2020  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap
Northern Cape / Noord-Kaap 900 950 1 140
Free State / Vrystaat 270 000 270 000 391 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 100 100 250
KwaZulu-Natal
Mpumalanga 2 500 4 500 4 500
Limpopo 65 000 61 000 61 000
Gauteng 3 000 3 800 3 800
North West / Noordwes 210 000 175 000 218 750
Total / Totaal 551 500 515 350 680 940
Soybeans / Sojabone
Preliminary area estimate  2020  Voorlopige oppervlakteskatting
Province / Provinsie Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakte beplant
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Ha Ha Tons
2020 2019 2019
Western Cape / Wes-Kaap 100 10
Northern Cape / Noord-Kaap 1 500 1 550 5 425
Free State / Vrystaat 350 000 301 000 391 300
Eastern Cape / Oos-Kaap 2 500 1 150 1 380
KwaZulu-Natal 42 000 33 000 99 000
Mpumalanga 280 000 310 000 511 500
Limpopo 11 000 16 200 46 980
Gauteng 32 000 31 500 66 150
North West / Noordwes 38 000 36 000 48 600
Total / Totaal 757 000 730 500 1 170 345

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate (2020) Voorlopige oppervlakteskatting

Summer field crops – 2020

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.

The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Committee on 26 February 2020, will mainly be based on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng and North West provinces.

Commercial maize: The preliminary area estimate for maize is 2,535 million ha, which is 10,21% or 234 800 ha more than the 2,300 million ha planted for the previous season, and also 0,64% or 16 000 ha more than the intentions to plant figure of 2,519 million ha released in October 2019.

The preliminary area estimate for white maize is 1,515 million ha, which represents an increase of 16,67% or 216 400 ha compared to the 1,298 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 1,020 million ha, which is 1,84% or 18 400 ha more than the 1,002 million ha planted last season.

Other summer crops

Please note that only provisional national area planted figures of groundnuts, sorghum and dry beans for the current production season are being released today.

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 551 500 ha, which is 7,01% or 36 150 ha more than the 515 350 ha planted the previous season.

It is estimated that 757 000 ha have been planted to soybeans, which represents an increase of 3,63% or 26 500 ha compared to the 730 500 ha planted last season.

For groundnuts, the area estimate is 37 100 ha, which is 85,04% or 17 050 ha more than the 20 050 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum decreased by 28,12%, from 50 500 ha to 36 300 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 51 450 ha, which is 13,24% or 7 850 ha less than the 59 300 ha planted for the previous season.


Please note that the revised area estimate and first production forecast for summer field crops for 2020 will be released on 26 February 2020.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2020

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direkto­raat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye.

Die hersiene aangeplante oppervlakte en produksie­syfers sal deur die Oesskattingskomitee op 26 Februarie 2020 vrygestel word en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpuma­langa, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,535 miljoen ha, wat 10,21% of 234 800 ha meer is as die 2,300 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 0,64% of 16 000 ha meer as die voornemens om te plant syfer van 2,519 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2019.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,515 miljoen ha, wat 'n toename van 16,67% of 216 400 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,298 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,020 miljoen ha, wat 1,84% of 18 400 ha meer is as die 1,002 miljoen ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse

Let asseblief daarop dat net die nasionale aan­geplante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 551 500 ha, wat 7,01% of 36 150 ha meer is as die 515 350 ha aangeplant die vorige seisoen.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 757 000 ha, wat 'n toename van 3,63% of 26 500 ha verteenwoordig vergeleke met die 730 500 ha geplant die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 37 100 ha, wat 85,04% of 17 050 ha meer is as die 20 050 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 28,12%, van 50 500 ha tot 36 300 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 51 450 ha, wat 13,24% of 7 850 ha minder is as die 59 300 ha geplant vir die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2020, op 26 Februarie 2020 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

Winter cereals / Wintergewasse
Area planted and sixth production forecast  2019  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change / Verandering
2019 2019 2019 2018 2018
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
Wheat / Koring 540 000 1 501 675 1 598 500 503 350 1 868 000 -6.06
Malting barley / Moutgars 131 960 345 080 320 940 119 000 421 500 +7.52
Canola 74 000 96 200 96 200 77 000 104 500
Cereal oats / Hawermout 21 000 17 250 27 490 19 235 32 700 -37.25

Note:  Estimate is for calendar year, for example production season 2019/2020 = 2019
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, byvoorbeeld produksie-seisoen 2019/2020 = 2019

Wheat / Koring
Area planted and sixth production forecast  2019  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2019 2019 2018 2018
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 325 000 633 750 318 000 890 500
Northern Cape / Noord-Kaap 37 500 262 500 38 000 294 500
Free State / Vrystaat 128 000 313 600 100 000 385 000
Eastern Cape / Oos-Kaap 3 100 15 500 1 650 10 730
KwaZulu-Natal 7 500 45 750 7 000 43 400
Mpumalanga 4 000 25 200 3 500 22 740
Limpopo 20 000 118 000 20 000 128 000
Gauteng 1 400 8 400 1 200 7 800
North West / Noordwes 13 500 78 975 14 000 85 330
Total / Totaal 540 000 1 501 675 503 350 1 868 000
Wheat / Koring
Production   2010-2019   Produksie
Wheat production 2010-2019
Malting barley / Moutgars
Production   2010-2019   Produksie
Malting barley production 2010-2019

Winter cereal crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast for 2019 / Oppervlakte- en sesde produksiekskatting vir 2019

Winter cereal crops – 2019

Wheat

The expected production of wheat is 1,502 million tons, which is 6,06% or 96 825 tons less than the previous forecast of 1,598 million tons, whilst the expected yield is 2,78 t/ha.

The expected production in the Western Cape is 633 750 tons (42%), in the Free State 313 600 tons (21%) and in the Northern Cape 262 500 tons (17%).

An estimated 325 000 ha or 60% is planted in the Western Cape, 128 000 ha or 24% in the Free State and 37 500 ha or 7% in the Northern Cape.

Other crops

The production forecast for malting barley is 345 080 tons, which is 7,52% or 24 140 tons more than the previous forecast of 320 940 tons. The area planted is estimated at 131 960 ha, whilst the expected yield is 2,62 t/ha.

The expected canola crop remained unchanged at 96 200 tons. The area estimate for canola is 74 000 ha, with an expected yield of 1,30 t/ha.

The area estimate for oats (cereals) for the 2019 season is 21 000 ha and the expected crop is 17 250 tons. The expected yield is 0,82 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2019 will be released on 26 February 2020.

Information is available on the internet at:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development or:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, as from 15:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Wintergewasse – 2019

Koring

Die verwagte produksie vir koring is 1,502 miljoen ton, wat 6,06% of 96 825 ton minder is as die vorige skatting van 1,598 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 2,78 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 633 750 ton (42%), in die Vrystaat 313 600 ton (21%) en in die Noord-Kaap 262 500 ton (17%).

Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 325 000 ha of 60%, die Vrystaat is 128 000 ha of 24% en 37 500 ha of 7% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 345 080 ton, wat 7,52% of 24 140 ton meer is as die vorige skatting van 320 940 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 131 960 ha, terwyl die verwagte opbrengs 2,62 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is onveranderd gelaat op 96 200 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 74 000 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,30 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir hawer (ontbytgraan) vir die 2019-seisoen is 21 000 ha en die verwagte oes is 17 250 ton. Die verwagte opbrengs is 0,82 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksie­skatting vir wintergewasse vir 2019 op 26 Februarie 2020 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development" target="_blank">Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development of by:
SAGIS/" target="_blank">SAGIS, vanaf 15:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.